Αμοιβαία Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ελλάδας και Κύπρου

Συμφωνία Ελλάδας και Κύπρου

Δημοσιεύθηκε: 13-12-2023

Τα Πτυχία των Ελληνικών και των Κυπριακών Πανεπιστημίων αναγνωρίζονται με απλές διαδικασίες μετά από Συμφωνία Ελλάδας και Κύπρου.

Η Συμφωνία

Τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας

Άρθρο 1 - Σκοπός και ορισμοί

 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας στον τομέα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως αποκαλούνται στην Κύπρο και Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αποκαλούνται στην Ελλάδα (Επίπεδα 6-8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χοίρου Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι απονέμονται από αναγνιυρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανιότερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανιότατης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο Παράρτημα I. το οποίο δύναται να τροποποιείται κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ τοιν συμβαλλόμενων μερών, αναγράφονται τα ως άνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
 2. «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει επιτυχιός πρόγραμμα σπουδών πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου επιπέδου ανιότατης/ανιότερης εκπαίδευσης (6 έως 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Πλαισίου Προσόντιυν του Ευρωπαϊκού Χιόρου Ανιότατης Εκπαίδευσης).

Άρθρο 2 - Αρμόδιοι φορείς Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Το «Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδοόν», εφεξής αναφερόμενο ως ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.. και ο «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγναόρισης Τίτλων Ακαδημαϊκιόν και Πληροφόρησης», ο οποίος στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic National Academic Recognition and Information Center» (Hellenic NARIC). εφεξής αναφερόμενος ως Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. είναι οι αρμόδιοι φορείς για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην Κυπριακή και στην Ελληνική Δημοκρατία αντίστοιχα.

Άρθρο 4 - Διευκόλυνση διαδικασιών και συντόμευση προθεσμιών

 1. Οι ανωτέρω αρμόδιοι φορείς προβαίνουν εντός εύλογου χρόνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών. που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 2. II προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών ορίζεται σε  (ενενήντα) ημέρες για την Κύπρο και 60 (εξήντα) ημέρες για την Ελλάδα, από την ημερομηνία κατά την οποία ο φάκελος αίτησης αναγνώρισης καθίσταται πλήρης.

Τα Αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΙΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΙΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΑΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΛΠΟΔΙΣΤΡΙΛΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
UCLAN UNIVERSITY - CYPRUS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
PHILIPS UNIVERSITY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
AMERICAN UNIVERSITY OE CYPRUS (AUCY) ΕΛΛΙΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
CYPRUS SCHOOL 01 MOLECULAR
MEDICINE - THE CYPRUS INSTITUTE OE
NEUROLOGY AND GENETICS
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
THE CYPRUS INSTITUTE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΙΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΠΑΝΕΠΙΣΓΙΙΜΙΟ ΔΥΤΙΚΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΙΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΙΌΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΙΜΙΟ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΏΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΙΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6 ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤ ΛΟΣ- ΜΑΣΤΕΡ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
INTEGRATED MASTER - ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ επιπέδου 7
(όπως αναγνωρίζεται από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή/και όπως αναγράφεται στον απονεμόμενο τίτλο σπουδδιν ή στο παράρτημα)
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΘΕΑΤΡΟΥ
 • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΩΝ HXOY ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤλΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ