Για τα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 09-04-2024

Η Υπουργική Απόφαση για τα Ειδικά Μαθήματα.

Άρθρο 1
Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα Τμήματα ή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:
α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».
β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».
γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».
δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».
ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».
στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης, εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».
ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».
η) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
θ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

2. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης».

Στο άρθρο 2 «Τρόπος εξέτασης ειδικών μαθημάτων» του Κεφαλαίου Α’, διαγράφονται οι περιπτώσεις Β: «Β. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος Αρμονία γίνεται […] υποχρεωτικού αρμονίας» και Γ: «Γ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων περιλαμβάνει […] και η βαθμολογία κάθε ομάδας ισότιμα στις ερωτήσεις της», και οι περ. Δ και Ε μετονομάζονται σε περ. Β και Γ αντίστοιχα.

α) Στο άρθρο 3 «Υγειονομική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ», η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, ημερήσιων ή εσπερινών, ή απόφοιτοι προηγούμενων ετών, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), δηλώνουν την επιθυμία τους στην ΑίτησηΔήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβάλλονται υποχρεωτικά το ίδιο έτος στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία δήλωσης των ΤΕΦΑΑ, καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις Αίτησης Δήλωσης
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ διενεργείται από την οικεία Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετική αίτηση και να προσέλθει σε μία και μόνο Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας εντός της προθεσμίας διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης και των πρακτικών δοκιμασιών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της παρ.1 της περ. Β του άρθρου αυτού στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί και εφοδιάζεται με το δελτίο υποψηφίου για τα ΤΕΦΑΑ. Η δήλωσή του αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.

Ο υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας πρέπει να προσκομίσει:
α) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες,
β) το δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων και
γ) είτε
i) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας, από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη ιατρό, είτε
ii) αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης, είτε
iii) βεβαίωση ικανότητας στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει κριθεί κατάλληλος από τις Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.»

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση