Αλλαγές στην εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 14-04-2024

Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων των Ειδικών Κατηγοριών έγιναν με Υπουργική απόφαση, όπου αναφέρονται τα εξής:

Αλλαγές στην κατηγορία υποψήφιων ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η απόφαση αναφέρει:

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, και ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα για υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, η απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη έτη, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος από την 5η τάξη. Τα δύο (2) έτη που απαιτούνται, θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και εντός της πενταετούς φοίτησης του υποψηφίου.

Για την κατηγορία Αλλοδαπών - αλλογενών η απόφαση αναφέρει:

Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία, εφόσον εισαχθούν σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, έχουν τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης- μηχανογραφικού δελτίου για αλλαγή σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος

Για την κατηγορία ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ αναφέρει η απόφαση:

Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι σχολείων της Κύπρου, Κυπριακής ή αλλοδαπής καταγωγής από τον ένα τουλάχιστο γονέα, οι οποίοι πρέπει να έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και να κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

Για την κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού στις 2 πρώτες κατηγορίες που εξετάζονται στις Πανελλαδικές σε 4 μαθήματα αναφέρει η απόφαση:

Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας προκειμένου να εισαχθούν στα τμήματα: α) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ε) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, γίνεται μέσω συμμετοχής τους σε εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4559/2018, (Α’ 142), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), γίνεται ως ακολούθως:
α) Οι υποψήφιοι μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικά στα εξής μαθήματα:

αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
αβ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
αγ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
αδ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού που επιλέγει ο υποψήφιος ως εξής:
αδα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
αδβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
αδγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. αδδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης και οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 11-15 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/ 7.3.2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.
β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρούσης παραγράφου, με συντελεστή βαρύτητας ως εξής: βα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με συντελεστή
ένα και πενήντα (1,50).
ββ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, με συντελεστή ένα και πενήντα (1,50).
βγ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, με συντελεστή ένα (1,00).
βδ) Στο μάθημα της ομάδας προσανατολισμού που επιλέγει ο υποψήφιος ως εξής:
βδα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., βδβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
βδγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., βδδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., με συντελεστή ένα (1,00).
Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και προκύπτει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Τμήμα. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.
γ) Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα της παρούσης παραγράφου αποτελούν:
γα) η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης τουλάχιστον ίσης με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στα μαθήματα: γαα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και γαβ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, γβ) η συγκέντρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) μορίων με άριστα τα εκατό (100).».

Για τους υποψηφίους για τα ΤΕΦΑΑ των Ελλήνων του Εξωτερικού αναφέρει η απόφαση:

’Αρθρο 15 Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών

Για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ με τις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας συγκροτούνται δύο (2) επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών, μία (1) στην Αθήνα και μία (1) στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη των οποίων ορίζονται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και οι οποίες είναι αρμόδιες και για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία για τα ΤΕΦΑΑ, των υποψηφίων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων. Για τη συγκρότηση των επιτροπών εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/02/ 29-11-2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

Η απόφαση