Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές το 2024

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 05-06-2024

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές για το έτος 2024. Έχουμε αύξηση του αριθμού των εισακτέων, όπως βλέπετε στον πίνακα, στην προσπάθεια του ΓΕΕΘΑ να καλύψει τις κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα τρία χρόνια από την εφαρμογή της ΕΒΕ. Η αύξηση του αριθμού των εισακτέων δεν σημαίνει ότι θα εισαχθούν περισσότεροι στις Στρατιωτικές Σχολές, αφού η ΕΒΕ είναι ο πραγματικός κόφτης. Στις Στρατιωτικές Σχολές δεν είχαμε καμμία μείωση των συντελεστών της ΕΒΕ (το 2023 είχαμε μείωση σε κάποιες). Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να εισαχθούν περισσότεροι στις Στρατιωτικές Σχολές από ότι πέρυσι.

Αριθμός Εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές
  2023 2024
Σχολές Αξιωμαιτικών 574 700
ΣΣΑΑΣ 133 171
Σχολές Υπαξιωματικών 628 686

 

Η απόφαση για το 2024

Η απόφαση για το 2023

Η απόφαση για το 2024

Άρθρο 1 Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, κατά Σχολή και Κατευθύνσεις, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 379
α. ΟΠΛΑ 268(+54)
β. ΣΩΜΑΤΑ 48(+9)
2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 95
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 65
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 30
3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 160
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 86
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ) 35
γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 14
δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) 5
ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) 5
στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) 5
ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) 10
4. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 66
ΣΥΝΟΛΟ 700
Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 379
α. ΟΠΛΑ 268(+54)
β. ΣΩΜΑΤΑ 48(+9)
2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 95
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 65
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 30
3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 160
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 86
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ) 35
γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 14
δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) 5
ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) 5
στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) 5
ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) 10
4. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 66
ΣΥΝΟΛΟ 700

 

Α/Α ΣΧΟΛΗ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙ- ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 171
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 84
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 8
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 5
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 5
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
στ. ΝΟΜΙΚΟ 27
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 37
ΣΥΝΟΛΟ 171
Α/Α ΣΧΟΛΗ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 171
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 84
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 8
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 5
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 5
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
στ. ΝΟΜΙΚΟ 27
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 37
ΣΥΝΟΛΟ 171

 

Α/Α ΣΧΟΛΗ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 301
α. ΟΠΛΑ 226
β. ΣΩΜΑΤΑ 75
2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 190
3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 195
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 123
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 43
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 29
  ΣΥΝΟΛΟ 686

Άρθρο 2 Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό ανά κατεύθυνση αριθμό εισακτέων κάθε Σχολής του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α 38)].

β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α 38)]:

  1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων  και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
  2. Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
  3. Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό

τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των θέσεων της γενικής σειράς [(παρ. Α.1) του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α  266)].

  1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α 179), που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση (Όπλα-Σώματα) της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.
  2. Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.
  3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1.
  4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.

Άρθρο 3 Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ. Λ.)

Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:

  1. Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2024 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
  2. Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη. Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι:

α. Σε ποσοστό 40% στους υποψήφιους του έτους 2022.

β. Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2023.

Άρθρο 4 Ειδικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η υπερβαίνουσα ή οι υπερβαίνουσες θέσεις εκπίπτουν.