Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά την εισαγωγή μου σε Στρατιωτική Σχολή;

Ναι αλλά όχι ό,τι θέλω.

Δημοσιεύθηκε: 10-06-2024

Ρωτούν αρκετοί υποψήφιοι αν μπορούν να σπουδάσουν και κάτι άλλο μετά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτική Σχολή.

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μας δίνει ο νέος νόμος 5110, που ψηφίστηκε πρόσφατα. Ας δούμε τι αναφέρει ο νόμος.

Άρθρο 40 Συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4361/2016

Στο άρθρο 21 του ν. 4361/2016 (Α’ 10), περί των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, οι λέξεις «Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές» αντικαθίστανται από τη λέξη «Σπουδές», β) στην παρ. 1, βα) οι λέξεις «προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών» και ββ) προστίθενται οι λέξεις «σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και σε εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας», γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, οι λέξεις «(απόκτηση κύριων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 1», και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 Σπουδές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και σε εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας ή μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση, εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός, ο βαθμός και η ειδικότητα των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης της παρ. 1, τα αντικείμενα σπουδών, οι προϋποθέσεις μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού, η δυνατότητα κάλυψης ή μη των διδάκτρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αρμοδιότητα έγκρισης σπουδών και καθορισμού των αντικειμένων των σπουδών, μπορεί να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ.»

Προσέξτε το σημείο - κλειδί τη φράση: εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί.

Αυτό σημαίνει μπορώ να σπουδάσω και κάτι άλλο, όχι, όμως, ό,τι θέλω.

Ο νόμος