Συγχώνευση 3 Τμημάτων του ΔΠΘ

Από το 2025

Δημοσιεύθηκε: 27-02-2024

Συγχωνεύονται τα Τμήματα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας Ιστορίας και Εθνολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας και ιδρύεται το Πρόγραμμα Σπουδών Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό, από το 2025.

Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί το 2022 το 2023 και το 2024 (όσοι έχουν λιγότερες από 160 μονάδες ECTS) σε ένα από τα τρία Τμήματα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δύο προγράμματα σπουδών. Δείτε τι αναφέρει το Νομοσχέδιο.

Άρθρο 9 Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Συγχώνευση Τμημάτων

Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Συγχώνευση Τμημάτων

1. Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή.

2. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.:

α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,

β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,

γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

3. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 υλοποιούνται τα εξής προγράμματα, πρώτου κύκλου σπουδών:

α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,

β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.

4. Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή.

Άρθρο 193 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων της παρ. 2 του άρθρου 9, οι οποίοι, κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, έχουν ολοκληρώσει μαθήματα που αναλογούν σε πιστωτικές μονάδες λιγότερες των εκατόν εξήντα (160) ECTS, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στα προγράμματα που υλοποιεί η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών της παρ. 3 του άρθρου 9, σε όποιο εκ των δυο (2) προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών επιθυμούν.

Από την 1η.9.2025 έως την 31η.12.2025, οι φοιτητές του πρώτου εδαφίου δύνανται να μεταφερθούν στο Τμήμα της παρ. 3 του άρθρου 9, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους.