Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 15-03-2024

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες των εξετάσεων στα Μουσικά Μαθήματα για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ.

Το ΦΕΚ

Άρθρο 1 Πρόγραμμα εξετάσεων

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.

Άρθρο 2 Εξεταστικά κέντρα

1. Α. Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που μπορεί να είναι Λύκεια ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Λυκείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα εξεταστικών κέντρων. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Β. Το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Μουσικά Σχολεία ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Μουσικών Σχολείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων αντίστοιχων Μουσικών Σχολείων, με την προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμός με μουσικά όργανα (πιάνο κ.λπ.).

Η εξέταση των υποψηφίων στα έργα της μονωδίας του είδους α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, δύναται να πραγματοποιείται για το σύνολο αυτών των υποψηφίων σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

2. Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Άρθρο 3 Επόπτες εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και τον συντονισμό της διενέργειάς τους σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και εξεταστικά παραρτήματα έχουν οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/ νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται ως επόπτες εξετάσεων από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να οριστεί ως Επόπτης σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στα εξεταστικά κέντρα της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 4 Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Εισαγωγικών Εξετάσεων, Επιτηρητές

1. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου Εισαγωγικών Εξετάσεων, η οποία ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και αποτελείται από το Διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος ορίζεται και ως πρόεδρος της Επιτροπής και σε περίπτωση κωλύματος από τον υποδιευθυντή ή εκπαιδευτικό ΔΕ του οικείου σχολείου με βαθμό Α’ και σε περίπτωση κωλύματος από εκπαιδευτικό ΔΕ άλλου σχολείου με βαθμό Α’ και δύο (2) εκπαιδευτικούς ΔΕ, κατά προτίμηση από άλλο σχολείο. Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ΔΕ ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέα, δύο (2) χειριστές του συστήματος λήψης θεμάτων, ένας (1) εκπαιδευτικός ΔΕ ως υπεύθυνος για την διακίνηση των γραπτών προς την οικεία Διεύθυνση ΔΕ ή το οικείο Βαθμολογικό Κέντρο και μέχρι τρία (3) άτομα ως βοηθητικό προσωπικό.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου, των δύο μελών και του γραμματέα της Επιτροπής. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από εξήντα (60) και μέχρι εκατό τριάντα (130) ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέα και αν είναι περισσότεροι από εκατό τριάντα (130) και μέχρι εκατό ογδόντα (180) ορίζεται τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατό ογδόντα (180), ορίζεται και τέταρτος βοηθός γραμματέα.

2. Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ΔΕ, η οποία εκδίδεται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ορίζονται ως επιτηρητές εκπαιδευτικοί Δ.Ε. οι οποίοι κατανέμονται από τις Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Εισαγωγικών Εξετάσεων στις αίθουσες εξετάσεων. Ο αριθμός των οριζόμενων επιτηρητών είναι ανάλογος με τις διαδικασίες των ΓΕΛ, και συμβατός με την χωροταξική διαρρύθμιση κάθε Εξεταστικού Κέντρου, ώστε να διαφυλάσσεται η εξεταστική διαδικασία. Ως επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης εκπαιδευτικοί ΔΕ των Ιδιωτικών σχολείων. Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός επιτηρητής. Έργο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου Εισαγωγικών Εξετάσεων είναι η οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, η εποπτεία και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της, ειδικότερα:

Α. Για το μάθημα της «Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας» έργο της Επιτροπής είναι η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζόμενους, η άμεση ενημέρωση του Επόπτη και της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών και η γνωστοποίηση των παρατηρήσεών της στον Επόπτη εξετάσεων, η συγκέντρωση και αποστολή των γραπτών δοκιμίων προς την οικεία Διεύθυνση ΔΕ ή το οικείο Βαθμολογικό Κέντρο. Για τις αρμοδιότητες των επιτηρητών, τη διαβίβαση των θεμάτων, τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.

Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ΔΕ στην επιτροπή κάθε εξεταστικού κέντρου για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» ορίζεται και παρευρίσκεται ως Μουσικός Επόπτης των εξετάσεων μέλος ΔΕΠ των πανεπιστημίων ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα ή Σύμβουλος Εκπαίδευσης (ΣΕ) κλάδου ΠΕ79 ή εκπαιδευτικός ΔΕ του κλάδου ΠΕ79.01 ή εκπαιδευτικός ΔΕ του κλάδου ΠΕ79.02 κατά προτεραιότητα με βαθμό Α’, o οποίος είναι υπεύθυνος για τον ακουστικό έλεγχο κατά την λήψη και αναπαραγωγή των ηχητικών θεμάτων της εξέτασης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής αυτού.

Β. Για το μάθημα της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας» έργο της Επιτροπής είναι η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου για τις εξετάσεις, η κατανομή των υποψηφίων στην αίθουσα αναμονής του σχολείου, η παραλαβή των τετραδίων από τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών του άρθρου 11 της παρούσας, η καταχώριση και ο έλεγχος των βαθμολογιών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, η συγκέντρωση και αποστολή των αποκομμάτων προς τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Λυκείων των υποψηφίων και στελεχών των τετραδίων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

3. Οι επιτηρητές μεριμνούν για τη σωστή αναγραφή των στοιχείων στο τετράδιο του υποψηφίου, ελέγχουν με βάση το δελτίο εξεταζόμενου και μεριμνούν για την ασφαλή παραμονή των υποψηφίων στις αίθουσες αναμονής μέχρι να παρουσιαστούν στο χώρο εξέτασης. Για τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.

4. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στο κέντρο αυτό.

Άρθρο 5 Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση, εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της διαδικασίας εξέτασης του συγκεκριμένου μουσικού μαθήματος, οι υποψήφιοι που υπάγονται στις περ. Γ (i) και Δ του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, εξετάζονται γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εδρεύουν οι Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έχουν την δυνατότητα παράτασης του χρόνου εξέτασής τους με απόφαση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30’) λεπτά. Ανάμεσα στους οριζόμενους επιτηρητές πρέπει κάποιος να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.01(ΠΕ14) ή ΠΕ87.02 (ΠΕ18.10), λόγω της αναπηρίας κάποιων υποψηφίων.

2. Οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου για εισαγωγή στα εν λόγω Τμήματα και ειδικότερα για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά στο χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Βαθμολογικά Κέντρα όπου λειτουργούν Επιτροπές Εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων.

3. Όσοι υποψήφιοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλουν αίτηση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» σε εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, που ορίζεται με υπουργική απόφαση. Όσοι υποψήφιοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλουν αίτηση σε Λύκεια των υπόλοιπων Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» σε εξεταστικό κέντρο της Αττικής, που ορίζεται με υπουργική απόφαση.

4. Η εξέταση των υποψηφίων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» πραγματοποιείται στα ίδια εξεταστικά κέντρα και με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τους λοιπούς υποψηφίους καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα εξεταστικά κέντρα του εν λόγω μαθήματος.

Άρθρο 6 Διατμηματική Επιτροπή Έργου (Δ.Ε.Ε.)

Η εισήγηση των έργων που απαρτίζουν το ρεπερτόριο για τα τρία καθορισμένα είδη μουσικής

α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική,

β) Τζάζ και Δημοφιλής μουσική,

γ) Λαϊκή Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική

για το μάθημα της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας», καθώς και υποβολή προτάσεων επί της διαδικασίας εξέτασης των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και η αποτίμηση της διαδικασίας εισαγωγής σπουδαστών στα πέντε (5) Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας αποτελούν έργο της πενταμελούς Διατμηματικής Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από μέλη Προέδρους/εκπροσώπους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, με τους αναπληρωτές τους. Η Δ.Ε.Ε. δύναται να παρέχει επιμορφωτικό υλικό προς τους πιανίστες/συνοδούς που θα συμμετέχουν στην εξέταση της μονωδίας και τους εξεταστές βαθμολογητές του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Άρθρο 7 Επιτροπή Οργάνωσης των Εισαγωγικών Εξετάσεων

1. Για τη δημιουργία, κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Εξεταστών Βαθμολογητών και του αντίστοιχου Μητρώου Πιανιστικής Συνοδείας, τον εφοδιασμό των εξεταστικών κέντρων με το κατάλληλο εξοπλισμό (παραβάν κ.τ.λ.) του μαθήματος «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας», τον εφοδιασμό με τον κατάλληλο ηχητικό εξοπλισμό των εξεταστικών κέντρων του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και την αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά στην προετοιμασία για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών, για κάθε εξεταστική διαδικασία, συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η Επιτροπή Οργάνωσης των Εισαγωγικών Εξετάσεων αποτελείται από τρία μέλη και τον γραμματέα, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής. Επιπρόσθετα, ως έργο ορίζεται:

α) η επιλογή από το Μητρώο Εξεταστών Βαθμολογητών, των μελών των Τριμελών Επιτροπών που έχουν ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και

β) η επιλογή Πιανιστών από το Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας για την εξέταση των έργων της μονωδίας.

2. Για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας των εισαγωγικών εξετάσεων των δυο εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, με απόφαση του Προέδρου ορίζονται μέχρι είκοσι δύο (22) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Άρθρο 8 Κεντρική Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε.)

1. Τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» έχει η Κεντρική Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε.) η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ειδικότερα η εν λόγω Επιτροπή εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους όλες τις επιτροπές καθώς και τα άλλα αρμόδια όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζοντας κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα. Επιλέγει και εγκρίνει τα θέματα για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», ενώ παρέχει διευκρινίσεις για θέματα που τυχόν προκύπτουν στις εξεταστικές επιτροπές κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία». Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων, μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών, δίνει οδηγίες για την κατανομή της βαθμολογίας στις επί μέρους ερωτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/66947/ Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης και παρακολουθεί την καλή και ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών, εποπτεύει και παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μέχρι την ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων αυτών.

2. H Κεντρική Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε.) για την εξέταση των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» είναι εννεαμελής (9) και συγκροτείται από: α) Επτά (7) μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ομότιμους καθηγητές μουσικών γνωστικών αντικειμένων ή ΣΕ κλάδου ΠΕ79 ή εκπαιδευτικούς ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 καθώς και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλους υπάλληλους των αντίστοιχων Διευθύνσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με βαθμό Α’ και κατηγορίας ΠΕ. Από τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ομότιμους καθηγητές μουσικών γνωστικών αντικειμένων ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, β) τη γραμματεία η οποία αποτελείται από το γραμματέα και μέχρι δέκα (10) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται μέχρι δύο (2) μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΣΕ κλάδου ΠΕ79 ή εκπαιδευτικοί ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01, ή εκπαιδευτικοί ΔΕ κλάδου ΠΕ79.02 ως υπεύθυνοι για την καταγραφή του ηχητικού και του μουσικού κειμένου του θέματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και ένας (1) εκπαιδευτικός ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» ενώπιον της Κ.Ε.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η Κ.Ε.Ε.Ε. συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη.

3. Με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε., ορίζονται μέχρι δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί Δ.Ε. ή διοικητικοί υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση επιπλέον μπορεί να ορίζεται ένας (1) ιατρός του Δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκεται εντός του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της Επιτροπής. 4. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Ε. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Ε., όποιος προετοιμάζει μαθητές για τις εξετάσεις των εν λόγω μαθημάτων ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των μαθημάτων αυτών, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση. 5. Η Κεντρική Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων που συγκροτείται για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188).

Άρθρο 9 Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

1. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στο Μητρώο ΕξεταστώνΒαθμολογητών μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, Διεύθυνσης, ερμηνευτές μουσικών οργάνων και φωνητικής καθώς και ΣΕ κλάδου ΠΕ79, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 των παραπάνω ειδικοτήτων όλων των μουσικών κατευθύνσεων α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζάζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν μόνιμα ή με σχέση αορίστου χρόνου μέλη των Κρατικών Ορχηστρών (όπως για παράδειγμα, ΚΟΘ, ΚΟΑ, Λυρικής, ΕΡΤ) ή μέλη Δημοτικών Ορχηστρών.

2. Το μητρώο καταρτίζεται/συμπληρώνεται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και στην συνέχεια κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέσα από το μητρώο μπορούν να επιλέγονται τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Εξέτασης του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» του άρθρου 11 της παρούσας.

Άρθρο 10 Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

1. Για την εξέταση των έργων της μονωδίας του είδους της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στο Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ μουσικών γνωστικών αντικειμένων καθώς και ΣΕ κλάδου ΠΕ79, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 ή μέλη των Κρατικών και Δημοτικών Ορχηστρών με σχέση εργασίας μόνιμου ή αορίστου χρόνου, κάτοχοι Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Τίτλου από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ειδίκευση στο Κλασικό Πιάνο ή στη Συνοδεία Πιάνου. Οι τίτλοι από χώρες του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Το μητρώο καταρτίζεται/συμπληρώνεται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και στην συνέχεια κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέσα από το μητρώο μπορούν να επιλέγονται οι Πιανίστες για την Συνοδεία στην εξέταση των έργων της μονωδίας του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» του άρθρου 11 της παρούσας. 3. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην εξέταση των έργων της μονωδίας της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής ως συνοδός Πιανίστας, όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο ή προετοιμάζει υποψήφιους για τις εξετάσεις των εν λόγω μαθημάτων ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των μαθημάτων αυτών. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 11 Επιτροπές Εξεταστών-Βαθμολογητών του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

1. Αρμόδιες για την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» είναι Επιτροπές που αποτελούνται από τρία μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, Διεύθυνσης, ερμηνευτές μουσικών οργάνων και φωνητικής καθώς και ΣΕ κλάδου ΠΕ79 και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 κατά προτίμηση βαθμού Α’, όλων των μουσικών κατευθύνσεων

α) Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής

β) Τζάζ και Δημοφιλούς μουσικής

γ) Λαϊκής Παραδοσιακής μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής. Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν μόνιμα ή με σχέση αορίστου χρόνου μέλη των Κρατικών Ορχηστρών (όπως για παράδειγμα, ΚΟΘ, ΚΟΑ, Λυρικής, ΕΡΤ) ή μέλη Δημοτικών Ορχηστρών.

2. Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι Επιτροπές αυτές ανά εξεταστικό κέντρο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται για κάθε Τριμελή Επιτροπή ο Πρόεδρος ο οποίος είναι κατά σειρά προτίμησης μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΣΕ κλάδου ΠΕ79 ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 των ειδικοτήτων όλων των μουσικών κατευθύνσεων

α) Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής

β) Τζάζ και Δημοφιλούς μουσικής,

γ) Λαϊκής Παραδοσιακής μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής ή μέλη των Κρατικών και Δημοτικών Ορχηστρών.

Στην περίπτωση που η επιτροπή αποτελείται μόνο από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ79.01 ως Πρόεδρος ορίζεται ένας εξ αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα υπηρεσία του σε Μουσικό Σχολείο ή την συνολική διδακτική υπηρεσία. Ο Πρόεδρος ορίζει στη συνέχεια τη σειρά με την οποία θα βαθμολογήσουν οι εξεταστές-βαθμολογητές.

3. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται για κάθε Τριμελή Επιτροπή εξέτασηςβαθμολόγησης και ο Επιμελητής εξεταστικής διαδικασίας, ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ΔΕ. Έργο του Επιμελητή είναι η παραλαβή από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου της ονομαστικής κατάστασης εξεταζόμενων για την Τριμελή Επιτροπή, ο έλεγχος των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων, η επικόλληση της αδιαφανούς ταινίας κατά τη παράδοση του τετραδίου από τον υποψήφιο και στη συνέχεια η συνοδεία του υποψηφίου προς/και από την αίθουσα εξέτασης. Επίσης, με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται πιανίστας και αναπληρωτής αυτού για την συνοδεία κατά την εξέταση των έργων της μονωδίας στα εξεταστικά κέντρα που απαιτείται.

4. Κάθε Τριμελής Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης.

Οι τρείς εξεταστές-βαθμολογητές υποχρεούνται να βαθμολογήσουν την ερμηνεία των υποψηφίων στον ειδικό χώρο του τετραδίου του υποψηφίου και αφού αφαιρεθεί ο μικρότερος βαθμός υπολογίζεται ο μέσος όρος των άλλων δύο. Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει τον βαθμό στον ειδικό χώρο του τετραδίου, υπογράφει στην ειδική θέση, και αφού καλύψει με αδιαφανές χαρτί τον βαθμό του, παραδίδει το τετράδιο στον επόμενο εξεταστή, ο οποίος αφού αναγράψει τον βαθμό στον ειδικό χώρο του τετραδίου, υπογράφει στην ειδική θέση, και αφού καλύψει με αδιαφανές χαρτί το βαθμό του, παραδίδει το τετράδιο στον τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει με στυλό το βαθμό στον ειδικό χώρο, υπογράφει στην ειδική θέση και παραδίδει το τετράδιο στον πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής. Στο τέλος της εξέτασης όλων των παρόντων υποψηφίων που αναγράφονται στην ονομαστική κατάσταση της Τριμελούς Επιτροπής παραδίδονται όλα τα τετράδια από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής στον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου των εισαγωγικών εξετάσεων. Εφόσον κατά την εξέλιξη της εξεταστικής διαδικασίας κριθεί απαραίτητο, είναι δυνατόν να παραδίδονται τμηματικά.

5. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Εξεταστών Βαθμολογητών σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στα Μουσικά Μαθήματα. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 12 Εξέταση φωνητικής τέχνης

Α) Για την εξέταση των έργων της μονωδίας της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Προβλέπεται χρήση πιανιστικής συνοδείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα μεταξύ υποψηφίου και πιανίστα.

Β) Για την εξέταση φωνητικής τέχνης της Τζάζ και Δημοφιλούς μουσικής και της ΛαϊκήςΠαραδοσιακής μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής. Προβλέπεται η χρήση πιάνου ή διαπασών για την τονοδότηση της φωνής.

Άρθρο 13 Υποχρεώσεις Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασης τους. Για την εξέταση των έργων των α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζάζ και Δημοφιλής μουσική ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του γ) είδους μουσικής, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας.

Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

Άρθρο 14 Διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων

Α. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα διανεμηθούν στους υποψηφίους τα θέματα που αφορούν και τα δύο αντικείμενα ταυτόχρονα, δηλαδή «Μουσική Αντίληψη και Θεωρία» και «Αρμονία» τα οποία θα περιλαμβάνουν 5 ομάδες ερωτημάτων, όπως αναγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών στους υποψηφίους, ανακοινώνεται πριν την έναρξη της εξέτασης. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών και ερωτήματα σύντομης απάντησης, τα οποία αφορούν σε αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, αναγνώριση μέτρων και αρμονικών διαδοχών και ρυθμικομελωδικής υπαγόρευσης μελωδίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Αρμονίας περιλαμβάνει ασκήσεις εναρμόνισης δοσμένης μελωδίας, δημιουργία πτωτικής μετατροπικής αρμονικής διαδοχής και αρμονικής ανάλυσης. Το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην Αρμονία αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του Υποχρεωτικού Αρμονίας. Συνολικά η εξέταση στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης Θεωρίας και Αρμονίας έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά. Κατά την εξέταση και των δύο μουσικών αντικειμένων ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Β. Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ο υποψήφιος αφού γίνει πρώτα ο έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων στο τετράδιο, τα οποία και θα επικαλυφθούν από τον Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας με το αδιαφανές αυτοκόλλητο, στη συνέχεια εισέρχεται στο χώρο εξέτασης συνοδεία αυτού και τότε ξεκινά η εξέταση. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13623Τεύχος B’ 1519/07.03.2024

Άρθρο 15 Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου, Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας, την οποία αποτελούν:

α) Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ο αντιπρόεδρος της Ε.Β.Κ., ως Πρόεδρος.

β) Δύο (2) ΣΕ ΠΕ 79 ή εκπαιδευτικοί ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 ως εξεταστές-βαθμολογητές. γ) Ένας (1) ΣΕ ΠΕ 79 ή εκπαιδευτικός ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 ως αναβαθμολογητής. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση εκπαιδευτικός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Όταν οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) μπορεί να ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζόμενους. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επιπλέον μέχρι δύο (2) άτομα από το βοηθητικό προσωπικό. Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ. ορίζεται επίσης ο αναγκαίος αριθμός επιτηρητών σε κάθε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στο μάθημα αυτό. Ανάμεσα στους οριζόμενους επιτηρητές πρέπει κάποιος να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.01(ΠΕ14) ή ΠΕ87.02 (ΠΕ18.10), λόγω της αναπηρίας κάποιων υποψηφίων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) στο εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών εξεταστών βαθμολογητών και αναβαθμολογητών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρευρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από αίτηση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζόμενων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού ιατρού δύναται να ορίζεται νοσηλευτής του Δημοσίου. 2. Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και τη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και των οποίων οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτήν από την οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το λύκειο, στο οποίο ο υποψήφιος έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Η εξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/ Α5/26-2-2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στο τετράδιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ότι ο υποψήφιος έχει εξεταστεί προφορικά και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο ή το γραμματέα της επιτροπής. Κατά τη προφορική εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ’ αυτήν. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 16 Επιτροπή Βαθμολογικών Κέντρων μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»

1. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» λειτουργούν Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.), στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή των γραπτών στα Β.Κ.

2. Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.), την οποία αποτελούν:

α) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ή μέλος ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, ή μουσικού συνόλου θεωρίας, Διεύθυνσης, ή ΣΕ κλάδου ΠΕ79 ή εκπαιδευτικός ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 με βαθμό Α’, ως Πρόεδρος.

β) Δύο (2) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, ή μουσικού συνόλου, θεωρίας, Διεύθυνσης, ή ΣΕ κλάδου ΠΕ79 ή εκπαιδευτικοί ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 ως μέλη, εκ των οποίων, ο ένας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι τρείς (3) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Β.Κ. συγκροτούνται οι ομάδες βαθμολογητών και οι αναβαθμολογητές κατά προτεραιότητα από μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή μέλη ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, Διεύθυνσης, ή ΣΕ κλάδου ΠΕ79 ή εκπαιδευτικοί ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 με διδακτική ή βαθμολογική εμπειρία στο αντικείμενο της Αρμονίας. Κάθε ομάδα βαθμολόγησης είναι αρμόδια για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή της Κ.Ε.Ε.Ε. Ο αριθμός των ομάδων βαθμολογητών και αναβαθμολογητών καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρέπει να βαθμολογηθούν, ώστε ο καθένας να μην βαθμολογήσει περισσότερα από εκατόν εξήντα (160) γραπτά δοκίμια, από τα οποία ογδόντα (80) σε πρώτη διόρθωση και ογδόντα (80) σε δεύτερη. Ο ανα βαθμολογητής δεν μπορεί να αναβαθμολογήσει περισσότερα από ογδόντα (80) γραπτά δοκίμια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ., μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

4. Με απόφαση του προέδρου της Ε.Β.Κ. ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό για επικουρία του έργου της Ε.Β.Κ., καθώς και δύο (2) άτομα για τον καθαρισμό των χώρων του Β.Κ. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην οικεία επιτροπή Β.Κ. ή στις ομάδες βαθμολόγησης ή να ορίζεται ως βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο του μαθήματος του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο οικείο Β.Κ. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση. 5. Για τις αρμοδιότητες των Επιτροπών των Β.Κ., τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση αναβαθμολόγηση και γενικά τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τον γραπτό βαθμό του μαθήματος, την ηλεκτρονική του καταχώριση και την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 17 Συγκέντρωση γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών

Α. Για το μάθημα της «Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας»

1. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταχωρίζει τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των βαθμών του μαθήματος, γίνεται έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων με τα αποκόμματα από την Επιτροπή του Β.Κ. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή καταχώριση, γίνεται κλείδωμα του μαθήματος και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

2. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Βαθμολογικό κέντρο του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», στέλνει τις ονομαστικές καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Λυκείων των υποψηφίων. Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή κάθε Λυκείου αποστέλλουν τις καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των υποψηφίων, για την διαδικασία επίδειξης τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και στο άρθρο 21 της παρούσας.

Β. Για το μάθημα της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας»

1. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού βαθμού, ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών, η Επιτροπή του Εξεταστικού/Βαθμολογικού Κέντρου αποκόπτει το απόκομμα κάθε τετραδίου του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταχωρίζει τους βαθμούς των βαθμολογητών. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των βαθμών του μαθήματος, γίνεται έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων με τα αποκόμματα από την Επιτροπή του Εξεταστικού/Βαθμολογικού Κέντρου. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή καταχώριση, γίνεται κλείδωμα του μαθήματος και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

2. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Εξεταστικό/Βαθμολογικό κέντρο του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», στέλνει τις ονομαστικές καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Λυκείων των υποψηφίων. Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή κάθε Λυκείου αποστέλλουν τις καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των υποψηφίων, για την διαδικασία επίδειξης τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και στο άρθρο 21 της παρούσας.

Άρθρο 18 Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

1. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών: τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» παραδίδονται από την Επιτροπή του Β.Κ. στο Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και φυλάσσονται στο οικείο Βαθμολογικό κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από αυτόν, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται και τα στελέχη των τετραδίων του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» παραδίδονται από την Επιτροπή του Εξεταστικού/Βαθμολογικού Κέντρου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από την οποία ταξινομούνται και φυλάσσονται, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται. 2. Το Ι.Ε.Π. μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δείγματα γραπτών δοκιμίων υποψηφίων, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Άρθρο 19 Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

1. Η επιλογή υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και της υπό στοιχεία Φ.253/66947/ Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης, αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής και το δικαίωμα συμμετοχής, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων και την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα, εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο αα’ μάθημα της παρακάτω περ. α. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο αβ’ μάθημα της παρακάτω περ. α. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στο αγ’ μάθημα της παρακάτω περ. α. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. α. Τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα: αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, αβ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, αγ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

3. Κατά τα λοιπά ως προς την διαδικασία επιλογής και σχετικά με την συγκέντρωση βαθμολογιών, την υποβολή δήλωσης προτίμησης μηχανογραφικού δελτίου, τη βεβαίωση συμμετοχής, την έκδοση αποτελεσμάτων και τη διαδικασία εγγραφής εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ισχύουν για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 20 Διαδικασίες και όργανα για τις επαναληπτικές εξετάσεις

1. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) και όλοι οι υποψήφιοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, για τα δύο Μουσικά μαθήματα εξετάζονται σε κοινά Εξεταστικά Κέντρα, που μπορεί να είναι για κάθε μάθημα μόνο ένα σε όλη τη χώρα. Η βαθμολόγηση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» πραγματοποιείται σε κοινό Βαθμολογικό Κέντρο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης. 2. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) και όλοι οι αντίστοιχοι υποψήφιοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» εξετάζονται από μία κοινή Επιτροπή Εξέτασης που μπορεί να είναι μία σε όλη τη χώρα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 21 Επίδειξη αποκομμάτων και γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων

1. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον Διευθυντή κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζόμενου, θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων στο μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν την διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι. Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.