Νέο Τμήμα Πληροφορικής στη ΣΣΑΣ

Από τις Πανελλαδικές 2025

Δημοσιεύθηκε: 10-06-2024

Ιδρύεται τμήμα Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) με το νόμο 5110.

Άρθρο 43

Ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) - Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 562/1970

Το άρθρο 1 του ν.δ. 562/1970 (Α’ 127), περί του σκοπού και της έδρας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 Σκοπός και έδρα της Σχολής

1. Ιδρύεται Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), η οποία υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

2. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση συγκεκριμένων ειδικοτήτων αξιωματικών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου παρέχεται για τις εξής ειδικότητες αξιωματικών:

α. Υγειονομικού (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, ψυχολόγων).

β. Νομικού.

γ. Οικονομικού.

δ. Πληροφορικής.

3. Στη Σχολή δύνανται να φοιτήσουν και υποψήφιοι προς κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και με την προϋπόθεση της καταβολής της δαπάνης του άρθρου 25 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

4. Η Σχολή εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

5. Η Σχολή δύναται σε περίπτωση επιστράτευσης να μεταφερθεί προσωρινά στην Αθήνα, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην περίπτωση αυτή, όπου στον παρόντα γίνεται αναφορά σε «Θεσσαλονίκη», «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» και «Φρουρά Θεσσαλονίκης», νοούνται, αντίστοιχα, «Αθήνα», «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και «Φρουρά Αθηνών».

Υπουργική Απόφαση αναφέρει:

Για το Τμήμα Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) που ιδρύθηκε με το άρθρο 43 του ν. 5110/2024 (Α΄ 75), τον ορισμό ειδικών προθεσμιών για τον καθορισμό:
α) της κατάταξης στα επιστημονικά πεδία, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 30 Ιουνίου 2024,
β) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 31 Ιουλίου 2024,
γ) του συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 31 Αυγούστου 2024.

Προφανώς το ακαδημαϊκό έτος 2025 2026 θα δεχθεί τους πρώτους του φοιτητές.

Ταυτόχρονα

Η κατεύθυνση Έρευνας Πληροφορικής του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων καταργείται από την επομένη της αποφοίτησης των εισακτέων σε αυτήν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Ο νόμος