Μπορώ να εργαστώ και στον ιδιωτικό τομέα παράλληλα με την εργασία μου στο Στρατό;

Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις

Δημοσιεύθηκε: 10-06-2024

Μπορώ να εργαστώ και στον ιδιωτικό τομέα παράλληλα με την εργασία μου στο Στρατό;

Μόνο οι κατηγορίες των αξιωματικών που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο του νόμου 5110 μπορούν να εργαστούν και ιδιωτικά. Διαβάστε το άρθρο.

Άρθρο 39 Συμμετοχή στρατιωτικών σε ερευνητικά προγράμματα - Προσθήκη περ. δ) στο άρθρο 63 του ν.δ. 1400/1973

Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), περί των υποχρεώσεων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, προστίθεται περ. δ) και η παρ. 4, κατόπιν μεταφοράς στη δημοτική, διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται:

α) Στους υγειονομικούς αξιωματικούς, η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικά και κατά τις εκτός υπηρεσίας ώρες, σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία, κατά τις διατάξεις του κώδικα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα σε διοικητές Σχηματισμών.

β) Σε αξιωματικούς του Μουσικού Σώματος, η δημόσια διεύθυνση ορχηστρών ή η συμμετοχή σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα επ’ αμοιβή, με πολιτική περιβολή, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του οικείου Σχηματισμού.

γ) Σε εν ενεργεία αξιωματικούς, να διδάσκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύματα κατόπιν άδειας Αρχηγού του οικείου Κλάδου, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα σε διοικητές Σχηματισμών.

δ) Στους στρατιωτικούς, να συμμετέχουν με άδεια του οικείου Γενικού Επιτελείου σε ερευνητικά προγράμματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επ’ αμοιβή και σύμφωνα με τους όρους του ερευνητικού προγράμματος, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.»