Θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές για την κατηγορία του 10%

Προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ

Δημοσιεύθηκε: 26-06-2024

 1. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, σε ποσοστό 10% των θέσεων [ν. 2525/1997 (Α 188), ν. 2909/2001 (Α 90), ν. 3687/2008 (Α 159), ν. 4186/2013 (Α 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   ΟΠΛΑ   ΣΩΜΑΤΑ
10%   90% 10%      90%
2022 (40%)   2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 8   12 182 2 2 32
2 Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1α 4   6 88 1 1 15
3 Ν. 3648/08 άρθρο11 παρ. 1β 0   1 10 0 0 2
4 Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1γ    9   2
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   320   57
Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ (Ν. 1294/82)   2   0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   322   57

 2. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές(πλην ΣΣΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ,ΣΑΝ και ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, σε ποσοστό 10% των θέσεων [ν. 2525/1997 (Α 188), ν. 2909/2001 (Α 90), ν. 3687/2008 (Α 159), ν. 4186/2013 (Α 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

  α.     ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΧΙΜΟΙ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
10% 90% 10%     90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 2 2 37 1 1 17
2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 1 1 18 0 1 8
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 2 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  2   1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 65   30

  β.     ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
10% 90% 10% 90% 10% 90%
2022 (40 %) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 2 3 49 1 1 20 0 1 8
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 1 2 23 0 1 10 0 0 4
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 3 0 0 1 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 3 1 0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 86 35 14

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 0 0 3 0 0 3
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 0 0 1 0 0 1
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 0 0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 5

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 0 0 3 0 1 5
2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 0 1 0 0 3
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 0 0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 10

γ.     ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 

Α/ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
10% 90% 10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%)          2022 (40%) 2023 (60%)         2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 2 3 48 0 1 4 0 0 3
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 1 2 23 0 0 2 0 0 1
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 3 0 0 1 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 2   0 0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 84   8 5

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 0 0 3 0 0 3
2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 0 1 0 0 1
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 0 0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 5

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ   ΝΟΜΙΚΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  10% 90% 10% 90%
2022 (40%)   2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 1   1 15 1 1 21
2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0   1 7 0 1 11
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0   0 1 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ   1   1
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   27   37

δ.    ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ    
10% 90%
    2022  (40%) 2023 (60%)  
1 Γενική Σειρά 2 2 38
2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 1 1 18
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 2
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 2  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66  

ε. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΜΥ - ΟΠΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%)

ΕΠΑΛ  (8%)

10%

90%

10%

90%

2022

(40%)

2023

(60%)

2022

(40%)

2023

(60%)

1

Γενική Σειρά

5

8

118

0

1

10

2

Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α

2

4

57

0

1

5

3

Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β

0

1

6

0

0

1

4

Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 

7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

226

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΜΥ -  ΣΩΜΑΤΑ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%)

ΕΠΑΛ  (8%)

 

10%

90%

10%

90%

2022

(40%)

2023

(60%)

2022

(40%)

2023

(60%)

1

Γενική Σειρά

2

2

39

0

0

4

2

Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α

1

1

19

0

0

2

3

Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β

0

0

3

0

0

0

4

Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 

2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

75

 

στ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%)
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 4 7 99 0 1 9
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 2 3 48 0 1 4
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 1 4 0 0 1
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ                                                6  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 190  

ζ.    ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 

(1) Α΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%)
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 3 4 64 0 1 5
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 2 2 31 0 0 3
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 4 0 0 0
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  4
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 123

 (2)      Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%)
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 1 1 23 0 0 2
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 0 1 12 0 0 1
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43

  (3) Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%)
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 1 1 15 0 0 1
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 0 1 7 0 0 1
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29

 (4)   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΥΑ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΥΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%)
10% 90% 10% 90%
2022 (40%) 2023 (60%) 2022 (40%) 2023 (60%)
1 Γενική Σειρά 5 6 102 0 1 8
2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 2 4 50 0 0 5
3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 6 0 0 0
4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  6
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 195

3. Την κατανομή στους Κλάδους των ΕΔ για τη ΣΣΑΣ και τη ΣΑΝ ως κάτωθι:

α.  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΑΤΡΙΚΟ 50 20 14 84
2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 4 0 1 5
3 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 4 0 4 8
4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 4 0 1 5
5 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 0 1 5
6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 14 15 8 37
7 ΝΟΜΙΚΟ     27  
  ΣΥΝΟΛΟ     171  

                        β.      ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
33 15 18 66

 4. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού θα ισχύσει ακριβώς αυτό που έχει καθορισθεί στο Παράρτημα «Α» της Εγκυκλίου 05/2024, δηλαδή:

 α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00

 β.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.  

γ.     Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00.     

 δ.  Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024.  

 ε. Έναρξη ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Δευτέρα 5 Αυγούστου  2024.

 στ. Πέρας ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Παρασκευή 9 Αυγούστου  24.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού των Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στις ΠΚΕ της οριζόμενης περιόδου, από Δευτέρα 5 Αυγούστου  2024 έως Παρασκευή 09 Αυγούστου 2024, αλλά δε θα συμμετάσχουν λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, θα δύνανται να επαναπρογραμματισθούν από το εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 19 Αυγούστου  έως και Τετάρτη 28 Αυγούστου  2024.

Λεπτομέρειες επί των ΠΚΕ φαίνονται στην Εγκύκλιο 05/2024. 

Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της παρούσας εγκυκλίου, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και το εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών του εξεταστικού κέντρου είναι τα αναγραφόμενα στις σελίδες 7 και 8 της Εγκυκλίου