Προκήρυξη Εισαγωγής στις Σχολές Ξεναγών

Αιτήσεις από 28/8 έως 10/9

Δημοσιεύθηκε: 22-08-2023

εκδόθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η εγκύκλιος εισαγωγής στις σχολές ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα https://www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής (ξεχωριστή αίτηση για κάθε Σχολή που επιθυμούν), η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), την διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΔΕ ή ΠΕ), με βάση την οποία θα μοριοδοτηθούν.

η Προκήρυξη