Οι αλλαγές στην εισαγωγή αθλητών

Οι αλλαγές στην εγκύκλιο του 2023 σε σχέση με το 2022

Δημοσιεύθηκε: 18-09-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2023 Αλλαγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
Επίσης : Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. της προτίμησής τους καθ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. Επίσης :
• Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. της προτίμησής τους καθ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
Προστίθεται
Β3. Ειδικά για το έτος 2022, ………
…….. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022 και εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων , σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις σε :
Β3. Ειδικά για το έτος 2022, …….
……. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
Διαγράφονται από το Β3 οι πίνακες που ακολουθούσαν  και
  4. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, ……………… κατά το έτος 2022 και εισάγονται σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:
(ακολουθούν πίνακες)
Προστίθεται Β4 με πίνακες (ίδιοι όπως ήταν στο Β3)
Δ. α) Αθλητές που συμμετείχαν σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, ……….. σε ομαδικά αθλήματα από 1-9-2018 μέχρι και 31-8-2022 β) Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023… η διάκριση σε ατομικό άθλημα……
….και εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε:
Δ. Αθλητές που συμμετείχαν σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, πρέπει να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις από 1-9-2019 μέχρι και 31-8-2023, σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 152 του Ν. 4831/21-(170 Α) και εισάγονται:
…… εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε:
Δεν γίνεται διάκριση για ομαδικά και ατομικά αθλήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  
Για την περίπτωση Β  
  2δ. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, ……..
….. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
Προστίθεται 2δ
Για την περίπτωση Γ΄    
  1. Οι αθλητές/τριες να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις, μετά τις 30-1-2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) Προστίθεται
3. Να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2022), 4. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ή 2022 ή 2023.
Ειδικότερα:
α) Να έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2023) και
β) Να μετέχουν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση , με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. όπως διαμορφώθηκε κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μετατροπή με προσθήκη  β
5. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 ή 2021 ή 2022.   Συγχωνεύεται στο 4
Για την περίπτωση Δ΄    
3. Να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2022). 4. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019, 2020 ή 2021. 3.            Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ή 2022 ή 2023.
Ειδικότερα:
α) Να έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2023) και
β) Να μετέχουν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση , με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. όπως διαμορφώθηκε κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Συγχώνευση και προσθήκη
7. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Οι διακρίσεις σε ομαδικά αθλήματα να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές/τριες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών (1-9-2018 έως 31-8-2022) πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής/τρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί από 1-9-2018 έως 19-9-2022. 6. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Οι διακρίσεις να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές/τριες
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών (1-9-2019 έως 31-8-2023) πριν από το ακαδημαϊκό
έτος για το οποίο ο αθλητής/τρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
Δεν γίνεται διάκριση για ομαδικά και ατομικά αθλήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ και Δ  
Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του Ιουνίου 2020 και κατέθεσαν εφέτος μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του Ιουνίου 2022, ο αριθμός των θέσεων εισαγωγής της εν λόγω κατηγορίας, θα κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ αυτών που επέλεξαν να διαγωνισθούν τον Ιούνιο 2020 με το νέο σύστημα του ΓΕΛ και των υποψηφίων που επέλεξαν να διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα του ΓΕΛ.
Τα ποσοστά θα προκύψουν με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις κατά την διαδικασία αρχικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
- Διαγράφεται
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες απόφοιτοι εσπερινού Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ μόνον εάν έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ή ΕΠΑΛ κρίνονται για εισαγωγή στα αντίστοιχα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ μόνον εάν έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ή ΕΠΑΛ, κρίνονται για εισαγωγή στα αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων. Προσθήκη
Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση…….το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, …….. το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου. Αλλαγή ονομάτων υπουργείου και υπηρεσιών
Επίσης αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή …………. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Επίσης αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή …… του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Αλλαγή ονομάτων υπουργείου και υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV  
Για την περίπτωση Α
1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση …… με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα), …………
Για την περίπτωση Α΄
1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, ….. με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), ………..
Προσθήκη
Το ίδιο και  Για την περίπτωση Β΄1 ,Γ΄1 και Δ΄1
Για την περίπτωση Β΄
5. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και:
α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, …………… δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020. …………………..
……………………………………………..
…………………………………………… β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη ………………………………………………………………. λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Για την περίπτωση Β΄
5. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και αθλήτριες στην οποία αναφέρεται ότι :
α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, …………….. δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας……….
β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη ………………………………………………………………. λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του του Ν.2725/99
Προσθήκη
γ. Ειδικά για το έτος 2022,………………………… COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021. γ. Ειδικά για το έτος 2022, …………………………. COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021 όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Προσθήκη
  δ. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022. Προστίθεται δ