Τι θα γίνει με τους πληγέντες υποψηφίους των Πανελλαδικών της Θεσσαλίας και του Έβρου;

Δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση ακόμη

Δημοσιεύθηκε: 23-04-2024

Τι θα γίνει με τους πληγέντες υποψηφίους των Πανελλαδικών της Θεσσαλίας και του Έβρου;

Υποθέτουμε ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως για τους υποψηφίους των περιοχών της Ανατολικής Αττικής που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές 2023. Η Υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πέρυσι ανέφερε:

"Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, κάθε υποψήφιος των περιπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1 θα κριθεί για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, για τα οποία έχει επιτύχει την/τις Ε.Β.Ε. του/ των ειδικού/κών μαθήματος/των ή πρακτικών δοκιμασιών εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους, στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε κάποιο Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, τότε η ανωτέρω διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί για τα Τμήματα ή τις Σχολές ή τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις τα οποία βρίσκονται σε σειρά προτίμησης προγενέστερη της σειράς αυτού στο οποίο έχει επιτύχει, στο μηχανογραφικό δελτίο που έχει υποβάλλει."

Τα βήματα θα είναι:

1. Ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής τον Ιούλιο του 2024

2. Εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας Υπουργική Απόφαση που καθορίζει οι υποψήφιοι ποιων περιοχών εντάσσονται στην κατηγορία των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και ποιο είναι το επιπλέον ποσοστό θέσεων που τους δίνεται σε κάθε Τμήμα των ΑΕΙ.

3. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην κατηγορία υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Γίνεται η επιλογή στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το Μηχανογραφικό που έχουν ήδη καταθέσει τον Ιούλιο και με τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε Τμήμα. Εισάγονται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις. Αν ένας υποψήφιος έχει ήδη περάσει στη σχολή της πρώτης του επιλογής δεν έχει κανένα νόημα να καταθέσει αίτηση. Υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις για να εισαχθεί ένας υποψήφιος. Πρέπει να:

Α. Να έχει δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του σε υψηλότερη θέση από τη σχολή που πέρασε (πρέπει, δηλαδή, να περνάει όλες τις ΕΒΕ και του τμήματος και του ειδικού μαθήματος, αν απαιτείται).

Β. Να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% της βάσης του Τμήματος στις Πανελλαδικές 2024.

Δείτε την απόφαση που εκδόθηκε στις 15/9/2023 για τους πληγέντες από τις φωτιές της Ανατολικής Αττικής, για να δείτε ότι κάτι ανάλογο περιμένουμε να ισχύσει για τη Θεσσαλία.

Η απόφαση για τους πληγέντες της περσινής χρονιάς