Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 20-05-2023

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές ια το έτος 2023. Η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1 Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 309
α. ΟΠΛΑ 218
β. ΣΩΜΑΤΑ 39
γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ) 52(44+8)
2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 70
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 50
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 20
3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 150
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 90
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ) 30
γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 5
δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) 5
ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) 5
στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) 5
ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) 10
4. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 45
ΣΥΝΟΛΟ 574

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 133
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 63
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 5
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 5
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 5
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
στ. ΝΟΜΙΚΟ 23
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 27
ΣΥΝΟΛΟ 133

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 280
α. ΟΠΛΑ 210
β. ΣΩΜΑΤΑ 70
2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 163
3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 185
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 121
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 34
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 30
ΣΥΝΟΛΟ 628

Άρθρο 2 Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α 38)].
β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσο­στού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α38)]:

Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδή­ποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιό­δου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγ­μένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των θέσεων [παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α 38)].

Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α 179), που αφορά σε ει­σαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε έκαστο Τμήμα της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συ­νέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, αυτές συμπληρώ­νονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενι­κή Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.

Άρθρο 3 Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθ­μού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:
1. Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2023 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μα­θήματα.

2. Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη. Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι:
α. Σε ποσοστό 40% στους υποψήφιους του έτους 2021.
β. Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2022.