Μετονομασία του Τμήματος Φιλ. και Κοιν. Σπουδών του Παν. Κρήτης σε Τμήμα Φιλοσοφίας

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 08-03-2024

Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Τμήμα Φιλοσοφίας, μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων .

Άρθρο Πρώτο
Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων

1.            Το, προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 11 του π.δ. 103/1983 (Α 48), Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΚΣ) μετονομάζεται σε «Τμήμα Φιλοσοφίας», το οποίο καλύπτει το ομογενές και ενιαίο επιστημονικό πεδίο της φιλοσοφίας.


2.            Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήμα-τος Φιλοσοφίας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως 72 του ν. 4957/2022, ενώ τα προγράμματα αυτά πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ιδίου νόμου.


3.            Οι, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 11 του πδ. 103/1983 και της Β1/465/16.08.1999 απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Β 1681), Τομείς Φιλοσοφίας και Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών του μετονομαζόμενου Τμήματος καταργούνται.


4.            Στο μετονομαζόμενο Τμήμα Φιλοσοφίας, το οποίο καθίσταται αυτοδύναμο μετά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζει να λειτουργεί η Συνέλευση και ο Πρόεδρος, ενώ παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) μέχρι τη λήξη της, οπότε ακολουθείται κανονικά η διαδικασία ανάδειξης οργάνων διοίκησης. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4957/2022.


5.            α. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΚΣ εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλοσοφίας με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
β. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, ύστερα από αίτηση που κατατίθεται στη Γραμματεία Συγκλήτου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Σύγκλητος αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή της εντός είκοσι (20) ημερών. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας, διατηρώντας τα δικαιώματα και την ακαδημαϊκή του κατάσταση που είχε στο Τμήμα ΦΚΣ.
γ. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στο Τμήμα ΦΚΣ, θεραπεύοντας αντικείμενα άλλα από αυτά του Τμήματος Φιλοσοφίας, εντάσσονται σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις μετακίνησης του ν. 4957/2022, με πράξη του οικείου Πρύτανη, ύστερα από αίτηση που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Σύγκλητος με αιτιολογημένη απόφασή της και αφού λάβει υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες εκάστου Τμήματος, αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ημερών. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται στα νέα τμήματα, διατηρώντας τα δικαιώματα και την ακαδημαϊκή κατάσταση που είχε στο Τμήμα ΦΚΣ.


6.            Οι κενές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού του Τμήματος ΦΚΣ παραμένουν στο Τμήμα Φιλοσοφίας ή μεταφέρονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α 280), προκηρύσσονται είτε από το Τμήμα Φιλοσοφίας είτε, με βάση το γνωστικό αντικείμενο, από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου.


7.            Διαδικασίες εκλογής σε θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος ΦΚΣ, για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος όπως και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο όπου βρίσκονται και ολοκληρώνονται είτε από τα όργανα του Τμήματος Φιλοσοφίας είτε από όργανα των τμημάτων, στα οποία τα μέλη εντάσσονται με απόφαση του Πρύτανη ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις, το νομικό καθεστώς και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Ο χρόνος που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ΦΚΣ συνυπολογίζεται μετά την ένταξή τους στο οικείο Τμήμα και προσμετράται για κάθε νόμιμη ενέργεια.


8.            Οι λοιπές κατηγορίες τυχόν έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας ή στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το σχετικό ακαδημαϊκό πεδίο, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις άλλες κατηγορίες προσωπικού. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς υπό το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.


9.            Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα ΦΚΣ υπό την ισχύ του παλαιού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) και πριν από τη δημοσίευση του π.δ. ίδρυσης του Τμήματος Φιλοσοφίας εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας ως εξής:
(i)            είτε συνεχίζουν και ολοκληρώνουν απρόσκοπτα το ΠΠΣ, υπό το οποίο είχαν εισαχθεί, λαμβάνοντας τον τίτλο σπουδών του Τμήματος ΦΚΣ
(ii)           είτε, εφόσον το επιθυμούν, εντάσσονται στο νέο ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας με αναγνώριση των μαθημάτων, στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς, ως μαθημάτων ειδικής επιλογής του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας, και αναγραφή τους στο Παράρτημα Πτυχίου. Για την κάλυψη των αναγκών της περ. i, οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του Τμήματος ΦΚΣ συνεχίζονται μεταβατικά και αναλαμβάνονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας, από τη στιγμή της ίδρυσής του, μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτής της περίπτωσης. Αρμόδιο, εν προκειμένω, για την ολοκλήρωση του παλαιού ΠΠΣ του Τμήματος ΦΚΣ, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος ΦΚΣ, είναι το Τμήμα Φιλοσοφίας.
Για τη διαδικασία ένταξης της περ. ii προαπαιτείται δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών. Η δε απόφαση για την έναρξη και τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Τμήματος.


10.         Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φιλοσοφία, Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» και το Διιδρυματικό ΠΜΣ «Βιοηθική» συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους και εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Το ΠΜΣ «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση» σταματά τη λειτουργία του και καταργείται. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που ενδέχεται να συνεχίζουν να φοιτούν σε αυτό, ολοκληρώνουν κανονικά τις σπουδές τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η εποπτεία και η υποστήριξη των διπλωματικών τους εργασιών ολοκληρώνονται με βάση τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν. 4957/2022.


11.         Τα εργαστήρια και οι λοιπές εκπαιδευτικές μονά-δες του Τμήματος ΦΚΣ που άπτονται του επιστημονικού πεδίου της φιλοσοφίας εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα εργαστήρια και οι λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που δεν άπτονται του επιστημονικού πεδίου της φιλοσοφίας καταργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4957/2022.
Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης εντάσσεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας με πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα υπόλοιπα Εργαστήρια, που δεν άπτονται του επιστημονικού πεδίου της φιλοσοφίας, καταργούνται. Η ενδεχόμενη επανίδρυσή τους πραγματοποιείται με μέριμνα των ενδιαφερομένων από τις θέσεις στα Τμήματα, στα οποία πλέον έχουν μετακινηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση ο εξοπλισμός αυτών των εργαστηρίων μεταβιβάζεται στα αλλαχού νεοϊδρυθέντα Εργαστήρια με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.


12.         Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, όλα τα αρχεία του Τμήματος ΦΚΣ, η υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός, πλην αυτού που ανήκει ακόμη σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, περιέρχονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας.


13.         Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Φιλοσοφίας πραγματοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ΦΚΣ, η οποία περιέρχεται, με το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή, στο Τμήμα Φιλοσοφίας.


Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Το ΦΕΚ