αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι Σχολές όλων των Πεδίων σε αλφαβητική σειρά για το 6% των θέσεων

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος, ο αριθμός δηλαδή με τον οποίo θα το δηλώσεις στο Μηχανογραφικό σου.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 για αποφοίτους του 2017 (κατηγορία 6%) και οι βάσεις του 2017 για την κατηγορία 90%, για να συγκρίνεις και να δείς τις πιθανότητές σου. Αυτή και μόνο αυτή πρέπει να είναι η σύγκριση που μπορεί να γίνει. Δεν έχει νόημα η σύγκριση των βάσεων του 6% της μιας χρονιάς με την προηγούμενη.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε Π ΕΙΔ 6%
2018
αποφ 17
18-17 ΒΑΣΗ 2017 90%
127 ΕΚΠΑ 1 19383 -100 19483
129 ΑΠΘ 1 19441 -554 19995
225 ΕΜΠ 2 14644 424 14220
227 ΑΠΘ 2 14521 1277 13244
353 ΔΠΘ 3&4 11560 -286 11846
326 Γεωπονικό Παν. 3&4 14764 -463 15227
673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 12824 963 11861
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 16145 2020 14125
614 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 14498 893 13605
613 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 14448 1060 13388
327 Γεωπονικό Παν. 2&3 15185 138 15047
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16047 -87 16134
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15553
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16063
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18182 69 18113
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17926
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18042
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 17989 79 17910
851 Στρατ. Σχολές 3 Π
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 18554 261 18293
668 Παν. Δυτ. Αττικής 1 13627 929 12698
342 Ιόνιο Παν. 1 11952 300 11652
528 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 7901 2865 5036
231 ΕΜΠ 2 18776 -601 19377
236 Παν. Θεσσαλίας 2 12940 -2830 15770
233 ΑΠΘ 2 17755 -723 18478
779 Παν. Ιωαννίνων 2 12749 -1696 14445
234 ΔΠΘ 2 12514 -612 13126
232 Παν. Πάτρας 2 15485 -1266 16751
370 Πολ. Κρήτης 2 12678 -1416 14094
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16575 274 16301
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15256 -142 15398
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16238
176 Παν. Μακεδ. 1&4 15398 -3 15401
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1 13173 1081 12092
678 Παν. Δυτ. Αττικής 3 16524
282 Παν. Κρήτης 2&3 17865 -45 17910
277 ΕΚΠΑ 2&3 18308 -27 18335
279 ΑΠΘ 2&3 18186 -19 18205
281 Παν. Πάτρας 2&3 17930 -44 17974
280 Παν. Ιωαννίνων 2&3 17399 -81 17480
336 Παν. Πειραιά 2&4 14802 1768 13034
325 Γεωπονικό Παν. 2&3 17390 -118 17508
284 Παν. Θεσσαλίας 2&3 17538 -98 17636
131 ΕΚΠΑ 1 7342 -4947 12289
133 ΑΠΘ 1 6596
135 ΕΚΠΑ 1 9409 -409 9818
137 ΑΠΘ 1 6995 -4796 11791
356 Χαροκόπειο 2 12591 1403 11188
310 Παν. Αιγαίου 2&4 8049 892 7157
283 ΕΚΠΑ 2 14504 1824 12680
285 ΑΠΘ 2 13999 1555 12444
287 Παν. Πάτρας 2 10996 -24 11020
273 ΑΠΘ 2&3 16486 -101 16587
360 Παν. Θεσσαλίας 2&3 12405 -1165 13570
274 Παν. Θεσσαλίας 2&3 15035 -471 15506
186 ΔΠΘ 1 12396 22 12374
674 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 10187 -2781 12968
212 ΔΠΘ 2&3 10948 455 10493
275 ΑΠΘ 2&3 13078 -356 13434
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 10624 643 9981
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 11120 860 10260
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&3 10699 834 9865
124 Πάντειο 1&4 14462 -40 14502
679 Παν. Δυτ. Αττικής 3 14352 680 13672
147 ΑΠΘ 1 Ε 17372 541 16831
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 16643 656 15987
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 14466 -66 14532
628 ΤΕΙ Κρήτης 3 13396 -351 13747
271 Παν. Πάτρας 2&3 11695 592 11103
368 Παν. Πάτρας 1&4 12076 587 11489
580 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 6680 567 6113
150 ΟΠΑ 4 12503 -513 13016
161 Παν. Μακεδ. 4 Ε 12355 -523 12878
355 Παν. Πειραιά 1&4 Ε 18146 -109 18255
179 Πάντειο 1&4 Ε 17620 -258 17878
602 ΤΕΙ Ηπείρου 4 6047 25 6022
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 9276 755 8521
670 Παν. Δυτ. Αττικής 4 Ε 11363 -188 11551
755 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 Ε 6443 860 5583
756 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 Ε 5802 362 5440
765 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 7238 186 7052
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 9665 304 9361
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 10911 450 10461
751 ΤΕΙ Κρήτης 4 6922 -201 7123
669 Παν. Δυτ. Αττικής 4 11489 245 11244
770 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 Ε 4869 642 4227
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5803 -27 5830
610 ΤΕΙ Ηπείρου 4 Ε 6525 2927 3598
593 ΤΕΙ Κρήτης 4 9295 581 8714
611 ΤΕΙ Κρήτης 4 Ε 6934 -898 7832
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 Ε 10350 -142 10492
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 6220 -431 6651
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 6535 268 6267
609 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 Ε 7148 -804 7952
771 ΤΕΙ Ιονίων 4 Ε 5686 2730 2956
764 ΤΕΙ Ιονίων 4 6067 -199 6266
352 Παν. Πάτρας 4 10640 -746 11386
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 7898 267 7631
320 Παν. Αιγαίου 4 9784 -319 10103
346 Παν. Πάτρας 4 7941 -541 8482
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 7086 391 6695
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 7263 1408 5855
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 8631 986 7645
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 7458 985 6473
240 ΟΠΑ 4 16345 -538 16883
ΑΣΚΤ
Παν. Ιωαννίνων
ΑΠΘ
Παν. Δυτ. Μακεδ.
154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 14006 -189 14195
174 Παν. Μακεδ. 1 16699 133 16566
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 9963 1042 8921
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 10694 1395 9299
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 10375 588 9787
776 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 9713 551 9162
106 ΔΠΘ 1 13165 -367 13532
148 ΕΚΠΑ 1 Ε 17271 -120 17391
153 Πάντειο 1 Ε 16810 -92 16902
136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 12148 333 11815
294 Χαροκόπειο 3 18211 274 17937
324 Γεωπονικό Παν. 2&3 14976 -344 15320
684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 16803 1920 14883
200 Παν. Κρήτης 2 10594 -200 10794
328 Γεωπονικό Παν. 2&3 17108 25 17083
372 Παν. Αιγαίου 2&3 12548 -298 12846
288 Παν. Πάτρας 2 11531 639 10892
216 Παν. Κρήτης 2&4 13820 -52 13872
401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17707 -86 17793
403 ΑΠΘ 1&2&3&4 17050 -116 17166
404 ΔΠΘ 1&2&3&4 14972 -124 15096
402 ΑΠΘ 1&2&3&4 15145 -360 15505
405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 15244 -638 15882
323 Γεωπονικό Παν. 2&3 16225 -8 16233
160 ΔΠΘ 1&2&3&4 10037 -252 10289
685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 15765 2364 13401
134 ΑΠΘ 1&2&3&4 12541 -575 13116
250 Παν. Αιγαίου 2&3 11317 651 10666
162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 9968 -92 10060
680 Παν. Δυτ. Αττικής 3 17379 878 16501
675 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 10906 -467 11373
750 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 7662 2513 5149
801 Στρατ. Σχολές 2 Π 14656 -382 15038
801 Στρατ. Σχολές 2 Π
801 Στρατ. Σχολές 2 Π 15537 -464 16001
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 12165
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 16938 221 16717
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 18057 646 17411
335 Παν. Μακεδ. 2&4 14929 187 14742
246 ΕΜΠ 2 15656 -22 15678
387 Παν. Δυτ. Αττικής 2 13432
220 Παν. Θεσσαλίας 2 15699 -543 16242
223 ΔΠΘ 2 15223 -328 15551
217 ΕΜΠ 2 18222 -194 18416
219 ΑΠΘ 2 17516 -175 17691
331 Πολ. Κρήτης 2 15220 -510 15730
221 Παν. Πάτρας 2 16172 -617 16789
491 ΤΕΙ Κρήτης 2 7814 437 7377
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 7386 1174 6212
495 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 7577 1064 6513
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 7862 279 7583
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 8319 -57 8376
499 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 8020 278 7742
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 11063 906 10157
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 9393 1189 8204
709 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 8743 779 7964
146 ΕΚΠΑ 1 14397 888 13509
362 Παν. Πελ/νήσου 1 12491 653 11838
169 Παν. Πάτρας 1 12719 595 12124
168 ΑΠΘ 1&2&3&4 15817 1369 14448
101 ΕΚΠΑ 1 12365 893 11472
103 ΑΠΘ 1 11932 470 11462
780 ΑΠΘ 1 11682 392 11290
384 ΑΣΚΤ 1 14989 1481 13508
302 ΔΠΘ 3 18701 -12 18713
295 ΕΚΠΑ 3 19118 -25 19143
304 Παν. Κρήτης 3 18705 -81 18786
297 ΑΠΘ 3 18951 -95 19046
301 Παν. Ιωαννίνων 3 18738 -103 18841
300 Παν. Θεσσαλίας 3 18709 -94 18803
299 Παν. Πάτρας 3 18783 -119 18902
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 18712
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 18472 -157 18629
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 19231 90 19141
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 15898 336 15562
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 14907 205 14702
821 Στρατ. Σχολές 2 Π
821 Στρατ. Σχολές 2 Π 16633 552 16081
821 Στρατ. Σχολές 2 Π 17406 279 17127
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 7936
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 18948 107 18841
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 19041 93 18948
183 ΕΚΠΑ 1 6791 1110 5681
145 Ιόνιο Παν. 1 12589 -59 12648
104 Παν. Πελ/νήσου 1 13015 -175 13190
177 Παν. Θεσσαλίας 1 14688 356 14332
110 ΕΚΠΑ 1 16077 -90 16167
112 ΑΠΘ 1 15735 -239 15974
114 Παν. Ιωαννίνων 1 13311 -727 14038
116 Παν. Κρήτης 1 13136 -364 13500
108 ΔΠΘ 1 12676 -179 12855
173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 15496 1424 14072
182 ΕΚΠΑ 1 6672 -2569 9241
139 ΑΠΘ 1 9995 5989 4006
163 ΑΠΘ 1&2&3&4 15970 1310 14660
165 Πάντειο 1 15366 293 15073
167 Παν. Αιγαίου 1 12176 55 12121
343 ΔΠΘ 1 13327 -149 13476
373 ΔΠΘ 1 13403 -366 13769
671 Παν. Δυτ. Αττικής 1 16967 1660 15307
643 ΤΕΙ Κρήτης 1 14851 1511 13340
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 1 16053 1699 14354
105 ΕΚΠΑ 1 12651 1145 11506
187 Παν. Πελ/νήσου 1 13987 536 13451
159 Πάντειο 1 14668 -25 14693
126 Πάντειο 1 15818 135 15683
348 Παν. Αιγαίου 1 12390 14 12376
149 Παν. Κρήτης 1 13181 -99 13280
307 ΑΠΘ 3 18531 118 18413
308 Παν. Θεσσαλίας 3 18224 24 18200
841 Στρατ. Σχολές 3 Π
841 Στρατ. Σχολές 3 Π
841 Στρατ. Σχολές 3 Π 18816
696 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 11644 772 10872
347 ΟΠΑ 4 13560 -2395 15955
672 Παν. Δυτ. Αττικής 4 11537 171 11366
772 ΤΕΙ Κρήτης 4 7577 -949 8526
337 Παν. Μακεδ. 4 13436 -1320 14756
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 10585 32 10553
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 6024 -1371 7395
731 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 8628 318 8310
773 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5934 -779 6713
565 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 8231 -840 9071
774 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 6785 -670 7455
775 ΤΕΙ Ηπείρου 4 6118 -711 6829
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 7318 -712 8030
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 9184 -95 9279
620 ΤΕΙ Ηπείρου 3 15261 -142 15403
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 3 14877 -50 14927
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 16085 371 15714
243 ΕΚΠΑ 2 16472 972 15500
245 ΑΠΘ 2 16019 789 15230
249 Παν. Ιωαννίνων 2 12998 -212 13210
247 Παν. Πάτρας 2 13243 -70 13313
252 Παν. Αιγαίου 2 11650 -370 12020
248 Παν. Κρήτης 2 11618 -794 12412
251 Παν. Κρήτης 2 12687 -368 13055
681 Παν. Δυτ. Αττικής 3 16787 837 15950
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 15064 -41 15105
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 3 13639 -113 13752
314 ΟΠΑ 4 13302 101 13201
181 Παν. Αιγαίου 1 12298 433 11865
391 Παν. Δυτ. Αττικής 2 11456 1947 9509
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 11779 351 11428
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 9176 287 8889
388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 15924 1728 14196
389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 11679
272 Παν. Ιωαννίνων 2 12982 833 12149
340 Παν. Ιωαννίνων 2 13361 -286 13647
215 Παν. Πάτρας 2 14145 -513 14658
241 ΕΜΠ 2 15710 569 15141
644 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 6992 1814 5178
222 Παν. Αιγαίου 2&4 10147 -38 10185
242 Πολ. Κρήτης 2 10792 -496 11288
224 ΔΠΘ 2&4 13058 -249 13307
230 Πολ. Κρήτης 2&4 13337 -506 13843
778 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 11517 -68 11585
476 ΔΠΘ 2 11188 -696 11884
214 Πολ. Κρήτης 2 12074 -226 12300
514 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 6435 1572 4863
721 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 6443 1649 4794
344 Παν. Αιγαίου 2 10386 -211 10597
371 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 12687 -179 12866
390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 13562 432 13130
710 ΤΕΙ Ηπείρου 2&4 7930 -291 8221
725 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 9775 -455 10230
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 13420 1310 12110
724 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&4 8116 -1406 9522
735 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&4 7960 -553 8513
506 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 9446 -589 10035
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 8981 -881 9862
736 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&4 9368 478 8890
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 9487 -874 10361
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&4 7948 -671 8619
238 Παν. Αιγαίου 2&4 9307 -656 9963
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 7268 1004 6264
513 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 7368 1446 5922
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 9368 217 9151
532 ΤΕΙ Κρήτης 2 7906 1219 6687
363 ΑΠΘ 2 13058 761 12297
228 Παν. Θεσσαλίας 2 11426 -328 11754
213 Παν. Πάτρας 2 17103 35 17068
473 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 7051 1029 6022
209 ΕΜΠ 2 18120 -44 18164
392 Παν. Δυτ. Αττικής 2 15095 2393 12702
332 Παν. Θεσσαλίας 2 16128 -327 16455
211 ΑΠΘ 2 17377 -82 17459
210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 15275 -71 15346
592 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 6691 1435 5256
767 ΤΕΙ Κρήτης 2 9232 649 8583
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 9912 1546 8366
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 9696 -31 9727
475 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 8217 -80 8297
479 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 8471 216 8255
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 10375 916 9459
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 4425
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 13668 13 13655
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 14217 -585 14802
862 Στρατ. Σχολές 2 Π
862 Στρατ. Σχολές 2 Π 13223 -1339 14562
862 Στρατ. Σχολές 2 Π 12404 -1356 13760
863 Στρατ. Σχολές 2 Π 14993 -352 15345
863 Στρατ. Σχολές 2 Π 14391 -223 14614
863 Στρατ. Σχολές 2 Π
290 ΔΠΘ 2&3 17858 3 17855
409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 14649 -477 15126
408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 11399 -482 11881
406 ΑΠΘ 1&2&3&4 13294 719 12575
407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 7921 -2603 10524
393 Παν. Δυτ. Αττικής 2 12830 504 12326
229 ΕΜΠ 2 17828 -24 17852
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 11624
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 16360 -615 16975
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 16732 -530 17262
816 Στρατ. Σχολές 2 Π
816 Στρατ. Σχολές 2 Π 17385
816 Στρατ. Σχολές 2 Π 17124 -599 17723
157 Παν. Πειραιά 4 Ε 13962 -1171 15133
180 Παν. Αιγαίου 4 10190 -944 11134
117 ΕΚΠΑ 1 18060 -139 18199
119 ΑΠΘ 1 17813 -140 17953
121 ΔΠΘ 1 17452 -63 17515
306 ΕΚΠΑ 3 17474 -46 17520
682 Παν. Δυτ. Αττικής 3 16815 1825 14990
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 3 12453 182 12271
653 ΤΕΙ Κρήτης 3 13041 212 12829
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 14503 -156 14659
654 ΤΕΙ Ηπείρου 3 13334 185 13149
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 13168 268 12900
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 13272 138 13134
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 13584 -167 13751
190 Παν. Πελ/νήσου 3 15940 -654 16594
385 Ιόνιο Παν. 1 8840 -6931 15771
303 ΕΚΠΑ 3 18637 -3 18640
305 ΑΠΘ 3 18623 -2 18625
836 Στρατ. Σχολές 3 Π 14705
836 Στρατ. Σχολές 3 Π
836 Στρατ. Σχολές 3 Π 18968
144 Χαροκόπειο 4 10737 -440 11177
312 ΟΠΑ 4 13129 -1814 14943
315 Παν. Πειραιά 4 12162 -1005 13167
612 Παν. Αιγαίου 4 10135 -413 10548
152 Πάντειο 4 11839 -311 12150
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 3913
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 17029
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 17593 25 17568
309 ΕΚΠΑ 4 12129 -609 12738
350 Παν. Θεσσαλίας 4 10931 -745 11676
311 ΑΠΘ 4 12204 -608 12812
317 Παν. Μακεδ. 4 12595 -1336 13931
345 Παν. Ιωαννίνων 4 10733 -848 11581
97 ΔΠΘ 4 10730 -515 11245
319 Παν. Πάτρας 4 10859 -1101 11960
321 Παν. Κρήτης 4 10222 -821 11043
361 Παν. Πελ/νήσου 4 10188 -561 10749
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 13131 1441 11690
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 13935 567 13368
400 Παν. Πελ/νήσου 4 9633 202 9431
313 ΟΠΑ 4 12886 -2128 15014
322 Παν. Μακεδ. 4 12559 -425 12984
316 Παν. Πειραιά 4 12223 -1069 13292
128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 14423 -492 14915
142 ΔΠΘ 1&2&3&4 10586 -1027 11613
164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 12437 -652 13089
140 ΑΠΘ 1&2&3&4 13705 -443 14148
130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 11918 -550 12468
141 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 12760 -596 13356
132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 10951 -1109 12060
143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 10437 -555 10992
334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 10780 -664 11444
178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 13867 -690 14557
156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 10624 -209 10833
341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 10044 -307 10351
166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 11631 217 11414
158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 10172 -487 10659
276 Παν. Αιγαίου 2&3 11204 199 11005
333 ΟΠΑ 2&4 15608 -24 15632
338 ΑΠΘ 2&4 15694 -99 15793
366 Ιόνιο Παν. 2&4 11511 -415 11926
99 Παν. Θεσσαλίας 2&4 11688 -587 12275
339 Παν. Πειραιά 2&4 15094 -71 15165
98 Παν. Πελ/νήσου 2&4 10993 -1354 12347
412 Χαροκόπειο 2&4 14844 114 14730
330 ΕΚΠΑ 2&4 16227 -282 16509
369 Παν. Θεσσαλίας 2&3 15471 -574 16045
107 ΑΠΘ 1 11729 765 10964
351 Παν. Κρήτης 1 12950 -194 13144
123 ΕΚΠΑ 1 16018 -479 16497
411 Παν. Πελ/νήσου 1 14163 -234 14397
125 Πάντειο 1 15523 -339 15862
357 ΑΠΘ 1 16892 549 16343
201 ΕΜΠ 2 16729 -67 16796
394 Παν. Δυτ. Αττικής 2 9633 -207 9840
208 Παν. Θεσσαλίας 2 14722 407 14315
203 ΑΠΘ 2 15580 122 15458
207 ΔΠΘ 2 13312 -185 13497
205 Παν. Πάτρας 2 14898 362 14536
447 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 10969 606 10363
451 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 8626 433 8193
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 8985 46 8939
769 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 8040 415 7625
510 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 7271 585 6686
455 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 8129 1145 6984
354 Παν. Αιγαίου 1&4 11872 475 11397
419 ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 10272 3630 6642
420 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 13434 6756 6678
417 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 11671 1351 10320
418 ΑΕΑ Κρήτης 1 9685
413 ΑΕΑ Αθήνας 1 11639 1384 10255
415 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 10858 1474 9384
416 ΑΕΑ Κρήτης 1 10923 2249 8674
414 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 11062 859 10203
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1&2&3&4 12187 1320 10867
692 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 10285 145 10140
192 ΕΚΠΑ 1 15016 288 14728
880 Στρατ. Σχολές 2 Π 17021 352 16669
880 Στρατ. Σχολές 2 Π
880 Στρατ. Σχολές 2 Π 14866 -1065 15931
879 Στρατ. Σχολές 2 Π 14646 -1078 15724
879 Στρατ. Σχολές 2 Π
879 Στρατ. Σχολές 2 Π 15811 -612 16423
878 Στρατ. Σχολές 2 Π 14716 -267 14983
878 Στρατ. Σχολές 2 Π 15476 -445 15921
878 Στρατ. Σχολές 2 Π
329 ΟΠΑ 2&4 14855 1344 13511
218 Παν. Αιγαίου 2 10074 -618 10692
318 Παν. Πειραιά 2&4 13478 935 12543
866 Στρατ. Σχολές 1 Π
866 Στρατ. Σχολές 1 Π 18196
866 Στρατ. Σχολές 1 Π 19017 232 18785
676 Παν. Δυτ. Αττικής 2 10902 4693 6209
703 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 6833 916 5917
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 7113 1012 6101
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 18569 529 18040
871 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 12150 -1322 13472
871 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 13788
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 16110
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 5979
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8543
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 5666 -3223 8889
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6557 -1370 7927
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 10237
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8410 -2139 10549
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17364 526 16838
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 5788
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 13914
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 10480
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3&4 10799 923 9876
697 ΤΕΙ Ιονίων 2&4 6625 1270 5355
546 ΤΕΙ Ιονίων 2&3 12264 566 11698
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 15144 1213 13931
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 12914 119 12795
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 12776 185 12591
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3 11253 885 10368
757 ΤΕΙ Ηπείρου 2&3 11566 1118 10448
758 ΤΕΙ Κρήτης 2&3 11732 434 11298
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 12966 467 12499
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 11684 576 11108
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 12026 530 11496
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&3 11122 803 10319
698 ΤΕΙ Ιονίων 2&4 7238 1198 6040
748 ΤΕΙ Ιονίων 1&2 7556 1981 5575
367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 12682 385 12297
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 10403 1514 8889
375 Παν. Πειραιά 4 13986 947 13039
188 ΕΚΠΑ 1 14353 810 13543
289 ΕΚΠΑ 3 18577 78 18499
291 ΑΠΘ 3 18476 -4 18480
293 Παν. Πάτρας 3 18346 -6 18352
846 Στρατ. Σχολές 3 Π 14735
846 Στρατ. Σχολές 3 Π
846 Στρατ. Σχολές 3 Π 18828
189 Παν. Πελ/νήσου 1 13089 -480 13569
109 ΕΚΠΑ 1 16279 -169 16448
111 ΑΠΘ 1 16242 -144 16386
113 Παν. Ιωαννίνων 1 14479 -359 14838
175 Παν. Πάτρας 1 15090 -182 15272
115 Παν. Κρήτης 1 13071 -989 14060
120 ΑΠΘ 1 15553 131 15422
118 ΕΚΠΑ 1 15690 -173 15863
102 Παν. Πάτρας 1 13402 250 13152
122 Παν. Ιωαννίνων 1 14249 -119 14368
138 Παν. Κρήτης 1 12850 -6 12856
253 ΕΚΠΑ 2 15913 -311 16224
261 Παν. Κρήτης 2 13400 -574 13974
255 ΑΠΘ 2 15599 -51 15650
259 Παν. Ιωαννίνων 2 13673 -326 13999
257 Παν. Πάτρας 2 14203 -297 14500
683 Παν. Δυτ. Αττικής 3 18000 764 17236
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 16598 503 16095
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 17383 279 17104
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 16734 303 16431
677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 14270 1122 13148
263 ΕΚΠΑ 2&3 18178 195 17983
270 Παν. Κρήτης 2&3 17264 -11 17275
265 ΑΠΘ 2&3 18043 329 17714
269 Παν. Ιωαννίνων 2&3 17348 28 17320
267 Παν. Πάτρας 2&3 17402 -63 17465
235 ΕΜΠ 2 17630 -187 17817
237 ΑΠΘ 2 17181 -23 17204
239 Παν. Πάτρας 2 16771 97 16674
155 Παν. Πειραιά 4 12553 -1716 14269
741 ΤΕΙ Ιονίων 1&4 11401 367 11034
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 1&4 11682 474 11208
262 Παν. Πειραιά 2&4 14035 70 13965
171 ΕΚΠΑ 1 17619 -207 17826
170 Πάντειο 1 17401 -86 17487
172 ΑΠΘ 1 17488 -61 17549
151 Παν. Κρήτης 1 17322 48 17274
875 Στρατ. Σχολές 1 Π 11713
875 Στρατ. Σχολές 1 Π
875 Στρατ. Σχολές 1 Π 19063
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου