αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι Σχολές αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως στο Μηχανογραφικό 2018.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

2Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 και 2017. Ανάμεσά τους βρίσκεται η διαφορά από χρονιά σε χρονιά. Το αρνητικό πρόσημο στις διαφορές σημαίνει πτώση των βάσεων.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε Π ΕΙΔ 2018 2017
127 ΕΚΠΑ 1 19708 225 19483
129 ΑΠΘ 1 20039 44 19995
225 ΕΜΠ 2 13892 -328 14220
227 ΑΠΘ 2 12472 -772 13244
353 ΔΠΘ 3&4 10805 -1041 11846
326 Γεωπονικό Παν. 3&4 13719 -1508 15227
673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 14273 2412 11861
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 13689 -436 14125
614 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 13461 -144 13605
613 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 12988 -400 13388
327 Γεωπονικό Παν. 2&3 14058 -989 15047
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17518 1384 16134
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16409 856 15553
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16063
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18123 10 18113
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17948 22 17926
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18081 39 18042
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 17726 -184 17910
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 11705
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 18172 -121 18293
668 Παν. Δυτ. Αττικής 1 12230 -468 12698
342 Ιόνιο Παν. 1 10862 -790 11652
528 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 5919 883 5036
231 ΕΜΠ 2 19334 -43 19377
236 Παν. Θεσσαλίας 2 14424 -1346 15770
233 ΑΠΘ 2 18102 -376 18478
779 Παν. Ιωαννίνων 2 13111 -1334 14445
234 ΔΠΘ 2 11537 -1589 13126
232 Παν. Πάτρας 2 15812 -939 16751
370 Πολ. Κρήτης 2 12773 -1321 14094
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16695 394 16301
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15691 293 15398
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16590 352 16238
176 Παν. Μακεδ. 1&4 15216 -185 15401
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1 11215 -877 12092
678 Παν. Δυτ. Αττικής 3 15346
282 Παν. Κρήτης 2&3 17586 -324 17910
277 ΕΚΠΑ 2&3 18051 -284 18335
279 ΑΠΘ 2&3 17889 -316 18205
281 Παν. Πάτρας 2&3 17587 -387 17974
280 Παν. Ιωαννίνων 2&3 17050 -430 17480
336 Παν. Πειραιά 2&4 12739 -295 13034
325 Γεωπονικό Παν. 2&3 17085 -423 17508
284 Παν. Θεσσαλίας 2&3 17222 -414 17636
131 ΕΚΠΑ 1 10900 -1389 12289
133 ΑΠΘ 1 6834 238 6596
135 ΕΚΠΑ 1 10424 606 9818
137 ΑΠΘ 1 11310 -481 11791
356 Χαροκόπειο 2 10154 -1034 11188
310 Παν. Αιγαίου 2&4 7721 564 7157
283 ΕΚΠΑ 2 11833 -847 12680
285 ΑΠΘ 2 11560 -884 12444
287 Παν. Πάτρας 2 9433 -1587 11020
273 ΑΠΘ 2&3 16162 -425 16587
360 Παν. Θεσσαλίας 2&3 12284 -1286 13570
274 Παν. Θεσσαλίας 2&3 14668 -838 15506
186 ΔΠΘ 1 11149 -1225 12374
674 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 9296 -3672 12968
212 ΔΠΘ 2&3 9925 -568 10493
275 ΑΠΘ 2&3 12382 -1052 13434
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 9420 -561 9981
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 9358 -902 10260
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&3 9207 -658 9865
124 Πάντειο 1&4 15117 615 14502
679 Παν. Δυτ. Αττικής 3 13334 -338 13672
147 ΑΠΘ 1 Ε 16799 -32 16831
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 15433 -554 15987
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 13865 -667 14532
628 ΤΕΙ Κρήτης 3 12817 -930 13747
271 Παν. Πάτρας 2&3 10526 -577 11103
368 Παν. Πάτρας 1&4 10569 -920 11489
580 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5787 -326 6113
150 ΟΠΑ 4 13159 143 13016
161 Παν. Μακεδ. 4 Ε 12738 -140 12878
355 Παν. Πειραιά 1&4 Ε 18578 323 18255
179 Πάντειο 1&4 Ε 18141 263 17878
602 ΤΕΙ Ηπείρου 4 5577 -445 6022
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 8478 -43 8521
670 Παν. Δυτ. Αττικής 4 Ε 11307 -244 11551
755 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 Ε 5358 -225 5583
756 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 Ε 5285 -155 5440
765 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 6436 -616 7052
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 9436 75 9361
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 10363 -98 10461
751 ΤΕΙ Κρήτης 4 6914 -209 7123
669 Παν. Δυτ. Αττικής 4 11645 401 11244
770 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 Ε 4064 -163 4227
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5460 -370 5830
610 ΤΕΙ Ηπείρου 4 Ε 3034 -564 3598
593 ΤΕΙ Κρήτης 4 8952 238 8714
611 ΤΕΙ Κρήτης 4 Ε 7093 -739 7832
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 Ε 10367 -125 10492
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 6264 -387 6651
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5823 -444 6267
609 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 Ε 7470 -482 7952
771 ΤΕΙ Ιονίων 4 Ε 3072 116 2956
764 ΤΕΙ Ιονίων 4 5758 -508 6266
352 Παν. Πάτρας 4 11165 -221 11386
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 7262 -369 7631
320 Παν. Αιγαίου 4 10005 -98 10103
346 Παν. Πάτρας 4 8344 -138 8482
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 6206 -489 6695
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 5754 -101 5855
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 7702 57 7645
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 6412 -61 6473
240 ΟΠΑ 4 17300 417 16883
ΑΣΚΤ
Παν. Ιωαννίνων
ΑΠΘ
Παν. Δυτ. Μακεδ.
154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 15340 1145 14195
174 Παν. Μακεδ. 1 16711 145 16566
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 8669 -252 8921
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 9046 -253 9299
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 9555 -232 9787
776 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 8863 -299 9162
106 ΔΠΘ 1 11900 -1632 13532
148 ΕΚΠΑ 1 Ε 17426 35 17391
153 Πάντειο 1 Ε 16719 -183 16902
136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 13618 1803 11815
294 Χαροκόπειο 3 17622 -315 17937
324 Γεωπονικό Παν. 2&3 14352 -968 15320
684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 15313 430 14883
200 Παν. Κρήτης 2 9108 -1686 10794
328 Γεωπονικό Παν. 2&3 16631 -452 17083
372 Παν. Αιγαίου 2&3 11770 -1076 12846
288 Παν. Πάτρας 2 9794 -1098 10892
216 Παν. Κρήτης 2&4 14024 152 13872
401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17924 131 17793
403 ΑΠΘ 1&2&3&4 17588 422 17166
404 ΔΠΘ 1&2&3&4 15352 256 15096
402 ΑΠΘ 1&2&3&4 15825 320 15505
405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 16372 490 15882
323 Γεωπονικό Παν. 2&3 15682 -551 16233
160 ΔΠΘ 1&2&3&4 12275 1986 10289
685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 13662 261 13401
134 ΑΠΘ 1&2&3&4 14674 1558 13116
250 Παν. Αιγαίου 2&3 10550 -116 10666
162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 11932 1872 10060
680 Παν. Δυτ. Αττικής 3 16473 -28 16501
675 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 9889 -1484 11373
750 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 6112 963 5149
801 Στρατ. Σχολές 2 Π 15014 -24 15038
801 Στρατ. Σχολές 2 Π
801 Στρατ. Σχολές 2 Π 15990 -11 16001
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 10677 -1488 12165
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 16568 -149 16717
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 17250 -161 17411
335 Παν. Μακεδ. 2&4 14874 132 14742
246 ΕΜΠ 2 15748 70 15678
387 Παν. Δυτ. Αττικής 2 11629
220 Παν. Θεσσαλίας 2 16329 87 16242
223 ΔΠΘ 2 15504 -47 15551
217 ΕΜΠ 2 18240 -176 18416
219 ΑΠΘ 2 17824 133 17691
331 Πολ. Κρήτης 2 15715 -15 15730
221 Παν. Πάτρας 2 16742 -47 16789
491 ΤΕΙ Κρήτης 2 6795 -582 7377
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 6329 117 6212
495 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 6536 23 6513
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 7039 -544 7583
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 7689 -687 8376
499 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 7342 -400 7742
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 9598 -559 10157
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 7479 -725 8204
709 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 7123 -841 7964
146 ΕΚΠΑ 1 13074 -435 13509
362 Παν. Πελ/νήσου 1 10955 -883 11838
169 Παν. Πάτρας 1 11100 -1024 12124
168 ΑΠΘ 1&2&3&4 14105 -343 14448
101 ΕΚΠΑ 1 10675 -797 11472
103 ΑΠΘ 1 10536 -926 11462
780 ΑΠΘ 1 10444 -846 11290
384 ΑΣΚΤ 1 13682 174 13508
302 ΔΠΘ 3 18451 -262 18713
295 ΕΚΠΑ 3 19029 -114 19143
304 Παν. Κρήτης 3 18519 -267 18786
297 ΑΠΘ 3 18808 -238 19046
301 Παν. Ιωαννίνων 3 18597 -244 18841
300 Παν. Θεσσαλίας 3 18564 -239 18803
299 Παν. Πάτρας 3 18710 -192 18902
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 13458 -5254 18712
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 18647 18 18629
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 18915 -226 19141
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 14986 -576 15562
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 14158 -544 14702
821 Στρατ. Σχολές 2 Π
821 Στρατ. Σχολές 2 Π 16384 303 16081
821 Στρατ. Σχολές 2 Π 17393 266 17127
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 7256 -680 7936
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 18283 -558 18841
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 18529 -419 18948
183 ΕΚΠΑ 1 10891 5210 5681
145 Ιόνιο Παν. 1 11268 -1380 12648
104 Παν. Πελ/νήσου 1 11868 -1322 13190
177 Παν. Θεσσαλίας 1 14058 -274 14332
110 ΕΚΠΑ 1 16231 64 16167
112 ΑΠΘ 1 15853 -121 15974
114 Παν. Ιωαννίνων 1 12707 -1331 14038
116 Παν. Κρήτης 1 12359 -1141 13500
108 ΔΠΘ 1 11453 -1402 12855
173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13841 -231 14072
182 ΕΚΠΑ 1 5359 -3882 9241
139 ΑΠΘ 1 5350 1344 4006
163 ΑΠΘ 1&2&3&4 13847 -813 14660
165 Πάντειο 1 14867 -206 15073
167 Παν. Αιγαίου 1 11047 -1074 12121
343 ΔΠΘ 1 13219 -257 13476
373 ΔΠΘ 1 13140 -629 13769
671 Παν. Δυτ. Αττικής 1 16284 977 15307
643 ΤΕΙ Κρήτης 1 13307 -33 13340
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 1 14698 344 14354
105 ΕΚΠΑ 1 10748 -758 11506
187 Παν. Πελ/νήσου 1 13019 -432 13451
159 Πάντειο 1 14553 -140 14693
126 Πάντειο 1 15722 39 15683
348 Παν. Αιγαίου 1 11689 -687 12376
149 Παν. Κρήτης 1 13085 -195 13280
307 ΑΠΘ 3 18094 -319 18413
308 Παν. Θεσσαλίας 3 17829 -371 18200
841 Στρατ. Σχολές 3 Π 9796
841 Στρατ. Σχολές 3 Π
841 Στρατ. Σχολές 3 Π 18526 -290 18816
696 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 10359 -513 10872
347 ΟΠΑ 4 15854 -101 15955
672 Παν. Δυτ. Αττικής 4 11860 494 11366
772 ΤΕΙ Κρήτης 4 8209 -317 8526
337 Παν. Μακεδ. 4 14730 -26 14756
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 10525 -28 10553
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 6811 -584 7395
731 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 8203 -107 8310
773 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5969 -744 6713
565 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 8611 -460 9071
774 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 6929 -526 7455
775 ΤΕΙ Ηπείρου 4 6134 -695 6829
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 7614 -416 8030
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 9238 -41 9279
620 ΤΕΙ Ηπείρου 3 14654 -749 15403
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 3 14137 -790 14927
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 15006 -708 15714
243 ΕΚΠΑ 2 15152 -348 15500
245 ΑΠΘ 2 14620 -610 15230
249 Παν. Ιωαννίνων 2 12050 -1160 13210
247 Παν. Πάτρας 2 12260 -1053 13313
252 Παν. Αιγαίου 2 10088 -1932 12020
248 Παν. Κρήτης 2 10201 -2211 12412
251 Παν. Κρήτης 2 11413 -1642 13055
681 Παν. Δυτ. Αττικής 3 15490 -460 15950
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 14571 -534 15105
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 3 12956 -796 13752
314 ΟΠΑ 4 13772 571 13201
181 Παν. Αιγαίου 1 10848 -1017 11865
391 Παν. Δυτ. Αττικής 2 9768 259 9509
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 10807 -621 11428
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 8598 -291 8889
388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 14930 734 14196
389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 10091
272 Παν. Ιωαννίνων 2 11629 -520 12149
340 Παν. Ιωαννίνων 2 13501 -146 13647
215 Παν. Πάτρας 2 14715 57 14658
241 ΕΜΠ 2 14982 -159 15141
644 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 5751 573 5178
222 Παν. Αιγαίου 2&4 9766 -419 10185
242 Πολ. Κρήτης 2 9034 -2254 11288
224 ΔΠΘ 2&4 12697 -610 13307
230 Πολ. Κρήτης 2&4 13442 -401 13843
778 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 9546 -2039 11585
476 ΔΠΘ 2 9561 -2323 11884
214 Πολ. Κρήτης 2 10440 -1860 12300
514 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 5766 903 4863
721 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 5677 883 4794
344 Παν. Αιγαίου 2 9467 -1130 10597
371 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 11601 -1265 12866
390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 13204 74 13130
710 ΤΕΙ Ηπείρου 2&4 7332 -889 8221
725 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 9199 -1031 10230
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 11928 -182 12110
724 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&4 8409 -1113 9522
735 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&4 7349 -1164 8513
506 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 8772 -1263 10035
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 8739 -1123 9862
736 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&4 7987 -903 8890
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 9292 -1069 10361
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&4 7484 -1135 8619
238 Παν. Αιγαίου 2&4 9384 -579 9963
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 6438 174 6264
513 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 6279 357 5922
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 8586 -565 9151
532 ΤΕΙ Κρήτης 2 6585 -102 6687
363 ΑΠΘ 2 10913 -1384 12297
228 Παν. Θεσσαλίας 2 9914 -1840 11754
213 Παν. Πάτρας 2 16952 -116 17068
473 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 6320 298 6022
209 ΕΜΠ 2 18033 -131 18164
392 Παν. Δυτ. Αττικής 2 13324 622 12702
332 Παν. Θεσσαλίας 2 16520 65 16455
211 ΑΠΘ 2 17463 4 17459
210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 15466 120 15346
592 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 6013 757 5256
767 ΤΕΙ Κρήτης 2 7631 -952 8583
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 7757 -609 8366
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 8703 -1024 9727
475 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 7555 -742 8297
479 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 7880 -375 8255
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 8721 -738 9459
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 4425
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 14048 393 13655
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 14956 154 14802
862 Στρατ. Σχολές 2 Π
862 Στρατ. Σχολές 2 Π 14541 -21 14562
862 Στρατ. Σχολές 2 Π 13619 -141 13760
863 Στρατ. Σχολές 2 Π 15450 105 15345
863 Στρατ. Σχολές 2 Π 14700 86 14614
863 Στρατ. Σχολές 2 Π
290 ΔΠΘ 2&3 17522 -333 17855
409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 17028 1902 15126
408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13454 1573 11881
406 ΑΠΘ 1&2&3&4 15095 2520 12575
407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 12000 1476 10524
393 Παν. Δυτ. Αττικής 2 13234 908 12326
229 ΕΜΠ 2 17784 -68 17852
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 7866 -3758 11624
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 17142 167 16975
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 17652 390 17262
816 Στρατ. Σχολές 2 Π 2796
816 Στρατ. Σχολές 2 Π 16989 -396 17385
816 Στρατ. Σχολές 2 Π 17728 5 17723
157 Παν. Πειραιά 4 Ε 15493 360 15133
180 Παν. Αιγαίου 4 11080 -54 11134
117 ΕΚΠΑ 1 18219 20 18199
119 ΑΠΘ 1 17965 12 17953
121 ΔΠΘ 1 17465 -50 17515
306 ΕΚΠΑ 3 17011 -509 17520
682 Παν. Δυτ. Αττικής 3 15462 472 14990
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 3 11541 -730 12271
653 ΤΕΙ Κρήτης 3 12264 -565 12829
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 13899 -760 14659
654 ΤΕΙ Ηπείρου 3 12573 -576 13149
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 12316 -584 12900
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 12428 -706 13134
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 13294 -457 13751
190 Παν. Πελ/νήσου 3 14716 -1878 16594
385 Ιόνιο Παν. 1 17317 1546 15771
303 ΕΚΠΑ 3 18382 -258 18640
305 ΑΠΘ 3 18344 -281 18625
836 Στρατ. Σχολές 3 Π 11593 -3112 14705
836 Στρατ. Σχολές 3 Π
836 Στρατ. Σχολές 3 Π 18694 -274 18968
144 Χαροκόπειο 4 10958 -219 11177
312 ΟΠΑ 4 15066 123 14943
315 Παν. Πειραιά 4 13382 215 13167
612 Παν. Αιγαίου 4 10242 -306 10548
152 Πάντειο 4 11897 -253 12150
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 3913
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 17773 744 17029
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 18215 647 17568
309 ΕΚΠΑ 4 12796 58 12738
350 Παν. Θεσσαλίας 4 11840 164 11676
311 ΑΠΘ 4 12686 -126 12812
317 Παν. Μακεδ. 4 13887 -44 13931
345 Παν. Ιωαννίνων 4 11356 -225 11581
97 ΔΠΘ 4 11052 -193 11245
319 Παν. Πάτρας 4 11679 -281 11960
321 Παν. Κρήτης 4 10891 -152 11043
361 Παν. Πελ/νήσου 4 10648 -101 10749
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 10946 -744 11690
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 12821 -547 13368
400 Παν. Πελ/νήσου 4 9173 -258 9431
313 ΟΠΑ 4 15460 446 15014
322 Παν. Μακεδ. 4 13040 56 12984
316 Παν. Πειραιά 4 13755 463 13292
128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 16059 1144 14915
142 ΔΠΘ 1&2&3&4 13318 1705 11613
164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 14647 1558 13089
140 ΑΠΘ 1&2&3&4 15473 1325 14148
130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 14267 1799 12468
141 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 14748 1392 13356
132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 13782 1722 12060
143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 12777 1785 10992
334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 13244 1800 11444
178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 16175 1618 14557
156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 12840 2007 10833
341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 12289 1938 10351
166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 13314 1900 11414
158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 12495 1836 10659
276 Παν. Αιγαίου 2&3 10713 -292 11005
333 ΟΠΑ 2&4 15975 343 15632
338 ΑΠΘ 2&4 16371 578 15793
366 Ιόνιο Παν. 2&4 11583 -343 11926
99 Παν. Θεσσαλίας 2&4 12437 162 12275
339 Παν. Πειραιά 2&4 15508 343 15165
98 Παν. Πελ/νήσου 2&4 11801 -546 12347
412 Χαροκόπειο 2&4 14782 52 14730
330 ΕΚΠΑ 2&4 16552 43 16509
369 Παν. Θεσσαλίας 2&3 14815 -1230 16045
107 ΑΠΘ 1 10282 -682 10964
351 Παν. Κρήτης 1 12470 -674 13144
123 ΕΚΠΑ 1 16658 161 16497
411 Παν. Πελ/νήσου 1 14423 26 14397
125 Πάντειο 1 15722 -140 15862
357 ΑΠΘ 1 16370 27 16343
201 ΕΜΠ 2 16860 64 16796
394 Παν. Δυτ. Αττικής 2 10688 848 9840
208 Παν. Θεσσαλίας 2 14086 -229 14315
203 ΑΠΘ 2 15345 -113 15458
207 ΔΠΘ 2 12913 -584 13497
205 Παν. Πάτρας 2 14264 -272 14536
447 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 9128 -1235 10363
451 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 7367 -826 8193
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 8064 -875 8939
769 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 7035 -590 7625
510 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 6377 -309 6686
455 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 6644 -340 6984
354 Παν. Αιγαίου 1&4 10511 -886 11397
419 ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 8738 2096 6642
420 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 8300 1622 6678
417 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 10672 352 10320
418 ΑΕΑ Κρήτης 1 10956 1271 9685
413 ΑΕΑ Αθήνας 1 10071 -184 10255
415 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 9867 483 9384
416 ΑΕΑ Κρήτης 1 9667 993 8674
414 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 10103 -100 10203
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1&2&3&4 12940 2073 10867
692 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 12126 1986 10140
192 ΕΚΠΑ 1 14925 197 14728
880 Στρατ. Σχολές 2 Π 16881 212 16669
880 Στρατ. Σχολές 2 Π
880 Στρατ. Σχολές 2 Π 16285 354 15931
879 Στρατ. Σχολές 2 Π 15897 173 15724
879 Στρατ. Σχολές 2 Π
879 Στρατ. Σχολές 2 Π 16720 297 16423
878 Στρατ. Σχολές 2 Π 15317 334 14983
878 Στρατ. Σχολές 2 Π 16056 135 15921
878 Στρατ. Σχολές 2 Π 12260
329 ΟΠΑ 2&4 13354 -157 13511
218 Παν. Αιγαίου 2 8525 -2167 10692
318 Παν. Πειραιά 2&4 11967 -576 12543
866 Στρατ. Σχολές 1 Π 8069
866 Στρατ. Σχολές 1 Π 18637 441 18196
866 Στρατ. Σχολές 1 Π 18881 96 18785
676 Παν. Δυτ. Αττικής 2 7575 1366 6209
703 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 5767 -150 5917
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 6035 -66 6101
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 18395 355 18040
871 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 13613 141 13472
871 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 13788
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 15679 -431 16110
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6122 143 5979
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8339 -204 8543
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8466 -423 8889
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7332 -595 7927
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 9355 -882 10237
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 9932 -617 10549
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17264 426 16838
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 5788
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 12408 -1506 13914
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 5212 -5268 10480
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3&4 9144 -732 9876
697 ΤΕΙ Ιονίων 2&4 5550 195 5355
546 ΤΕΙ Ιονίων 2&3 10975 -723 11698
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 13697 -234 13931
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 12072 -723 12795
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 11779 -812 12591
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3 9523 -845 10368
757 ΤΕΙ Ηπείρου 2&3 9633 -815 10448
758 ΤΕΙ Κρήτης 2&3 10075 -1223 11298
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 11254 -1245 12499
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 9992 -1116 11108
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 10394 -1102 11496
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&3 9419 -900 10319
698 ΤΕΙ Ιονίων 2&4 6082 42 6040
748 ΤΕΙ Ιονίων 1&2 4738 -837 5575
367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 11223 -1074 12297
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 9091 202 8889
375 Παν. Πειραιά 4 13488 449 13039
188 ΕΚΠΑ 1 13504 -39 13543
289 ΕΚΠΑ 3 18198 -301 18499
291 ΑΠΘ 3 18193 -287 18480
293 Παν. Πάτρας 3 18008 -344 18352
846 Στρατ. Σχολές 3 Π 11666 -3069 14735
846 Στρατ. Σχολές 3 Π
846 Στρατ. Σχολές 3 Π 18662 -166 18828
189 Παν. Πελ/νήσου 1 12305 -1264 13569
109 ΕΚΠΑ 1 16267 -181 16448
111 ΑΠΘ 1 15863 -523 16386
113 Παν. Ιωαννίνων 1 13644 -1194 14838
175 Παν. Πάτρας 1 14185 -1087 15272
115 Παν. Κρήτης 1 12540 -1520 14060
120 ΑΠΘ 1 14748 -674 15422
118 ΕΚΠΑ 1 15350 -513 15863
102 Παν. Πάτρας 1 11989 -1163 13152
122 Παν. Ιωαννίνων 1 13319 -1049 14368
138 Παν. Κρήτης 1 11596 -1260 12856
253 ΕΚΠΑ 2 16092 -132 16224
261 Παν. Κρήτης 2 13163 -811 13974
255 ΑΠΘ 2 15400 -250 15650
259 Παν. Ιωαννίνων 2 13269 -730 13999
257 Παν. Πάτρας 2 13913 -587 14500
683 Παν. Δυτ. Αττικής 3 17023 -213 17236
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 15184 -911 16095
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 16535 -569 17104
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 15365 -1066 16431
677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 12922 -226 13148
263 ΕΚΠΑ 2&3 17761 -222 17983
270 Παν. Κρήτης 2&3 16825 -450 17275
265 ΑΠΘ 2&3 17349 -365 17714
269 Παν. Ιωαννίνων 2&3 16867 -453 17320
267 Παν. Πάτρας 2&3 17096 -369 17465
235 ΕΜΠ 2 17595 -222 17817
237 ΑΠΘ 2 17027 -177 17204
239 Παν. Πάτρας 2 16498 -176 16674
155 Παν. Πειραιά 4 14082 -187 14269
741 ΤΕΙ Ιονίων 1&4 10397 -637 11034
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 1&4 10593 -615 11208
262 Παν. Πειραιά 2&4 14029 64 13965
171 ΕΚΠΑ 1 17949 123 17826
170 Πάντειο 1 17579 92 17487
172 ΑΠΘ 1 17711 162 17549
151 Παν. Κρήτης 1 17341 67 17274
875 Στρατ. Σχολές 1 Π 16541 4828 11713
875 Στρατ. Σχολές 1 Π
875 Στρατ. Σχολές 1 Π 18844 -219 19063
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου