αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου
Επιλέξτε Ομάδα Προσανατολισμού
Nεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Γράψτε τους βαθμούς στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό τους μέρος.
Αφήστε κενό το βαθμό στο μάθημα που δεν εξεταστήκατε
Λατινικά
Βιολογία Γεν. Παιδείας
1ο Πεδίο
3ο Πεδίο
Επιλέξτε αν εξεταστήκατε σε ειδικό μάθημα