Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου από ΓΕΛ
Με συντελεστές βαρύτητας
Επιλέξτε Ομάδα Προσανατολισμού
Nεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Κοινωνιολογία
Γράψτε τους βαθμούς στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό τους μέρος.
1ο Πεδίο
Επιλέξτε αν εξεταστήκατε σε ειδικό μάθημα