Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Υποψηφίου από Γενικό Λύκειο

Η Εφαρμογή υπολογίζει τα Μόρια του Υποψηφίου σε κάθε τμήμα. Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι διαφορετικοί σε κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα του Επιστημονικού του Πεδίου. Η εφαρμογή υπολογίζει τα μόρια του Υποψηφίου και υπολογίζει και τη διαφορά των μορίων του υποψηφίου από τη βάση του τμήματος.

Επίλεξε Επιστημονικό Πεδίο
Γράψε τους βαθμούς σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό τους μέρος.
Nεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά
Μέσος Όρος
Μόρια
Επίλεξε αν εξεταστήκες σε ειδικό μάθημα